ผลการค้นหา

วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


สายงาน            เลขานุการและบริหารงานทั่วไป

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ  ที่ปฏิบัติงานเลขานุการและงานบริหารทั่วไป  ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่  เช่น  ติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ  เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม  จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ  และรายงานอื่น ๆ  ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ  ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ  หรือมีลักษณะงาน ที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม  และบริหารงานหลายด้านด้วยกันเช่น  งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานบุคคล  งานจัดระบบงาน  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพ์  งานแจกจ่ายเอกสาร  งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวมข้อมูลสถิติ  งานสัญญาเป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อและระดับของตำแหน่ง
ตำแหน่งในสายงานนี้ที่มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้  คือ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  3 ระดับ  3 ตำแหน่งประเภททั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  4 ระดับ  4 ตำแหน่งประเภททั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  5 ระดับ  5 ตำแหน่งประเภททั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  6 ระดับ  6 ตำแหน่งประเภททั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  7 ระดับ  7 ตำแหน่งประเภททั่วไป
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อตำแหน่ง     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  3
ตำแหน่งประเภท   ทั่วไป
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป  หรืองานเลขานุการ  ภายใต้การกำกับ    ตรวจสอบโดยใกล้ชิด  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นที่ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปโดย    ควบคุมการจัดการงานต่าง ๆ  หลายด้าน  เช่น  งานธุรการ  งานบุคคล  งานจัดระบบงาน  งานการเงิน และบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร  งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวมข้อมูล  สถิติ  งานสัญญาเป็นต้น หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากพอสมควร  เช่น  ร่าง  โต้ตอบหนังสือ  แปลเอกสาร  เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม  บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม  จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ  และรายงานอื่น ๆ  ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม  หรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการเป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.    
รับรองหรือทางอื่นที่  ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1.  มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
2.  มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  4 
ตำแหน่งประเภท   ทั่วไป
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการที่ค่อนข้างยากมากโดยไม่จำเป็น
ต้องมีผู้กำกับตรวจสอบ  หรือภายใต้การกำกับตรวจสอบบ้าง  หรือปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก  ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบสูง  หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน  ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มี  หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป  หรืองานเลขานุการ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  หรือปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนหนึ่ง  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป  หรืองานเลขานุการ  ศึกษา  วิเคราะห์  ทำความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะ  โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ  หลายด้าน  เช่น งานธุรการ งานสัญญา งานบุคคล งานจัดระบบงาน  งานการเงิน  และบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวมข้อมูลสถิติเป็นต้น  หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ค่อนข้างยากมาก  เช่น  ร่างโต้ตอบหนังสือ  แปลเอกสาร  เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม  บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทำรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ  ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ  ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการเป็นต้น  ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา   ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้วยังทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม ตรวจสอบ  ให้คำปรึกษาแนะนำ  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน  ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 3 หรือที่ ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานเลขานุการ  หรืองานบริหารทั่วไป  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  กำหนดเวลา 2 ปี  ให้ลดเป็น 1 ปี  สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามข้อ  2  
2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการวางแผน  การบริหาร  การบริหารธุรกิจ  สังคมศาสตร์  รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  วิจัย  หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้  

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  3 แล้ว จะต้อง
1.  มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ  ของส่วนราชการที่สังกัด
                 2.  มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คำปรึกษาแนะนำและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
                3.  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
  4.  มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  5 
ตำแหน่งประเภท   ทั่วไป
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก  ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก  หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน  ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป  หรืองานเลขานุการ  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนพอสมควร  และปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากมาก  โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้กำกับตรวจสอบ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป  หรืองานเลขานุการ  พิจารณาศึกษา  วิเคราะห์  ทำความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะ  โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ  หลายด้าน  เช่น งานธุรการ  งานสัญญา  งานบุคคล  งานจัดระบบงาน  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร  งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวมข้อมูลสถิติเป็นต้น  หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากมาก  เช่น  ร่างหนังสือโต้ตอบ  แปลเอกสาร  กำกับควบคุมการเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม  บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทำรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ  ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม  หรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการเป็นต้น  ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้วยังทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม ตรวจสอบ  ให้คำปรึกษาแนะนำปรับปรุงแก้ไข   ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน  ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 4 หรือที่ ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานเลขานุการ  หรืองานบริหารทั่วไป  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  หรือ
                2.  มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ  3  หรือที่  ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานเลขานุการ  หรืองานบริหารทั่วไป  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า1 ปี กำหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 ข้อ 2
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 แล้ว จะต้อง
1.  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล
                2.  มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อตำแหน่ง     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  6 
ตำแหน่งประเภท   ทั่วไป
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง  ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงหรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน  ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป  หรืองานเลขานุการโดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย  และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากพอสมควร  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป  หรืองานเลขานุการ  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน  เช่น งานธุรการ งานสัญญา งานบุคคล งานจัดระบบงาน  งานการเงิน  และบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวมข้อมูลสถิติเป็นต้น  หรือควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานเลขานุการ  ซึ่งต้องใช้ความชำนาญ  เช่น  งานโต้ตอบ  งานแปลเอกสาร  งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม  งานทำรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ  งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ  งานติดตามผลงานเป็นต้น  ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้วยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่       รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย  สั่งการควบคุม ตรวจสอบ  ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับ      ผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน  ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน  ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 5 หรือที่ ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานเลขานุการ  หรืองานบริหารทั่วไป  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  หรือ
                  2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4 หรือที่ ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานเลขานุการ  หรืองานบริหารทั่วไป  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 แล้ว จะต้อง
1.  มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
                2.  มีความสามารถในการริเริ่ม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อตำแหน่ง     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  7 
ตำแหน่งประเภท   ทั่วไป
หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง  ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและ  คุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและ คุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ  โดยควบคุม หน่วยงานหลายหน่วย  และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมาก  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป  หรืองานเลขานุการ  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงาน  ต่างๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ  งาน      จัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร  งานระเบียบและสัญญา  งานรวบรวมข้อมูลสถิติ  งานแปลเอกสาร        งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม   งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม  งานทำรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ   งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ  งานติดตามผลงานเป็นต้น  ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา  แนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามที่ได้รับแต่งตั้ง  เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้วยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัย  สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ  ให้คำปรึกษาแนะนำ  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับ
ผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน  ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 6 หรือที่ ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานเลขานุการ  หรืองานบริหารทั่วไป  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  หรือ
          2.  มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ  5  หรือที่  ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานเลขานุการ  หรืองานบริหารทั่วไป  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  6  แล้ว  จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล  และปัญหาด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553

นายแพทย์

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

สายงาน แพทย์

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติการหรือให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิต สุขภาพและอนามัยของประชาชน หรือปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชน งานวิเคราะห์ วิจัยและชันสูตรโรค งานวางแผนทางวิชาการแพทย์ งานตรวจแนะนำให้คำปรึกษาในวิชาการแพทย์ งานให้การศึกษาและฝึกอบรมด้านการแพทย์หรือการสาธารณสุขแก่แพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการสาธารณสุข หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือบริหารงานในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ซึ่งตำแหน่งต่าง ๆ เหล่านี้มีลักษณะที่จำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในทางวิชาการหรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์

ชื่อและระดับของตำแหน่ง
ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ
นายแพทย์ 4 ระดับ 4 ตำแหน่งประเภททั่วไป
นายแพทย์ 5 ระดับ 5 ตำแหน่งประเภททั่วไป
นายแพทย์ 6 ระดับ 6 ตำแหน่งประเภททั่วไป
นายแพทย์ 7 ระดับ 7 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
นายแพทย์ 8 ระดับ 8 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
นายแพทย์ 9 ระดับ 9 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง นายแพทย์ 4

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานหรือให้บริการทางการแพทย์ทั่วไปหรือแพทย์เฉพาะทางเบื้องต้น หรือปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชน หรือวิเคราะห์ วิจัย หรือชันสูตรทางการแพทย์ หรือให้การศึกษา ฝึกอบรมด้านการแพทย์หรือการสาธารณสุขแก่เจ้าหน้าที่ทางการสาธารณสุข หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติการหรือให้บริการทางการแพทย์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ซักประวัติคนไข้ ตรวจรักษาโรค วินิจฉัย ชันสูตรโรค ควบคุมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตามหลักวิชา พิจารณาการใช้ยา ให้ยา ผ่าตัดทั่วไป ทำคลอด ฟื้นฟูบำบัดทั้งกายและจิต ออกใบรับรองแพทย์ แนะนำและส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและจิตให้ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปมีสุขภาพสมบูรณ์ ปฏิบัติการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและการระบาดของโรค แนะนำและส่งเสริมงานวางแผนครอบครัว ช่วยงานวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุขทั่วไป ให้การศึกษาฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมจากแพทยสภา
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ นโยบายและแผนงานพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทยและของท้องถิ่น
4. มีความสามารถในการทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง นายแพทย์ 5

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานหรือให้บริการทางการแพทย์ทั่วไปหรือแพทย์เฉพาะทางเบื้องต้น หรือปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชน หรือวิเคราะห์ วิจัย หรือชันสูตรทางการแพทย์ หรือให้การศึกษาฝึกอบรมด้านการแพทย์หรือการสาธารณสุขแก่เจ้าหน้าที่ทางการสาธารณสุข หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือบริหารงานในฐานะหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขขนาดเล็กหรือเทียบเท่าและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานหรือให้บริการทางการแพทย์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น สอบถามประวัติคนไข้ ตรวจรักษาโรค วินิจฉัย วิเคราะห์ ชันสูตรโรค ควบคุมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ตามหลักวิชา พิจารณาการใช้ยา ให้ยา ผ่าตัดทั่วไป ทำคลอด ฟื้นฟูบำบัดทั้งกายและจิต ออกใบรับรองแพทย์และแนะนำส่งเสริมสุขภาพ และจิตให้ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปมีสุขภาพสมบูรณ์ ปฏิบัติการควบคุมป้องกันโรคการติดต่อและการระบาดของโรค แนะนำและส่งเสริมงานวางแผนครอบครัว ช่วยงานวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุขทั่วไป ให้การศึกษาฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ทางการสาธารสุขและเจ้าหน้าที่อื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน วางแผน และมอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายแพทย์ 4 และได้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ 4 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนายแพทย์ 4 แล้ว จะต้อง
1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และแผนงานของเทศบาล

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง นายแพทย์ 6

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานหรือให้บริการทางการแพทย์ทั่วไปหรือแพทย์เฉพาะทางซึ่งต้องใช้ความชำนาญในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนหรือวิเคราะห์ วิจัย หรือชันสูตรทางการแพทย์ หรือให้การศึกษา ฝึกอบรมหรือนิเทศงานด้านการแพทย์หรือการสาธารณสุขแก่แพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการสาธารณสุข หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือบริหารงานในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลขนาดเล็ก หรือศูนย์บริการสาธารณสุขขนาดกลาง หรือบริหารงานต่าง ๆ ดังกล่าวในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง หรือในฐานะหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติการหรือให้บริการทางการแพทย์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ซักประวัติคนไข้ ตรวจรักษาโรค วินิจฉัย วิเคราะห์ ชันสูตรโรค ควบคุมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตามหลักวิชาพิจารณาการใช้ยา ให้ยา ผ่าตัดทั่วไป ทำคลอด ฟื้นฟูบำบัดทั้งกายและจิต ออกใบรับรองแพทย์ แนะนำและส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและจิตให้ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปมีสุขภาพสมบูรณ์ ปฏิบัติการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและการระบาดของโรค แนะนำและส่งเสริมงานวางแผนครอบครัว วิจัยเกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุขทั่วไป วางแผนทางวิชาการสาธารณสุข ให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
ในฐานะหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล ทำหน้าที่ตรวจ แนะนำให้คำปรึกษาทางวิชาการสาธารณสุขที่ไม่ยากนัก เช่น การรักษาพยาบาล การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น แก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสานการปฏิบัติงานทางวิชาการของหน่วยงานสาธารณสุขให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ เสนอแนะข้อควรปรับปรุงและแนวทางแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุข เพื่อประกอบ
การพิจารณากำหนดเป็นนโยบายและแผนงานของเทศบาลและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายแพทย์ 4 และได้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ 5หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายแพทย์ 4 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่านายแพทย์ 4 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนายแพทย์ 5 แล้ว จะต้อง
1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการทำแผ่นตารางทำการ (Spread Sheet)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง นายแพทย์ 7

ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติการหรือให้บริการทางการแพทย์ทั่วไป หรือแพทย์เฉพาะทางในฐานะผู้ชำนาญการพิเศษ หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ชำนาญการพิเศษ ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคหรือวิเคราะห์ วิจัย หรือชันสูตรทางการแพทย์ หรือวางแผนทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือให้การศึกษาและฝึกอบรม หรือนิเทศงานด้านการแพทย์การสาธารณสุขให้แก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ หรือบริหารงานในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลขนาดกลาง หรือศูนย์บริการสาธารณสุขขนาดใหญ่หรือบริหารงานต่าง ๆ ดังกล่าวในฐานะ
หัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติการหรือให้บริการทางการแพทย์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ซักประวัติคนไข้ ตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือเฉพาะทาง ทำคลอด ฟื้นฟูบำบัดทั้งกายและจิต วางแผน การควบคุมป้องกันโรค หรือการส่งเสริมสุขภาพ วิจัยทางการแพทย์และการสาธารณสุข รับผิดชอบในโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาฝึกอบรมเพื่อผลิตเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง หรือผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลของเทศบาล ทำหน้าที่ตรวจแนะนำให้คำปรึกษาทางวิชาการสาธารณสุขที่ยากพอสมควร เช่น การรักษาพยาบาล การป้องกันโรค การสาธารณสุขอนามัยแก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสานงานการปฏิบัติงานทางวิชาการของหน่วยงานสาธารณสุขให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ เสนอแนะข้อควรปรับปรุงแก้ไข และแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขเพื่อประกอบการพิจารณากำหนด
เป็นนโยบายและแผนงานของเทศบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการการแพทย์ (นายแพทย์ 7)
- มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายแพทย์ 4 และ
(1) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นายแพทย์ 7) หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
(2) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าฝ่าย (นายแพทย์ 6) หรือหัวหน้ากอง (นายแพทย์ 6) หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นายแพทย์ 7)
(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายแพทย์ 4 และ
(2) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งนายแพทย์ 6 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนายแพทย์ 6 แล้ว จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง นายแพทย์ 8

ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติการหรือให้บริการทางการแพทย์ทั่วไป หรือแพทย์เฉพาะทางในฐานะผู้อำนวยการพิเศษ หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ชำนาญการพิเศษในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคหรือวิเคราะห์ วิจัย หรือชันสูตรทางการแพทย์ หรือวางแผนทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือให้การศึกษาและฝึกอบรม หรือนิเทศงานด้านการแพทย์ หรือการสาธารณสุข ให้แก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ หรือบริหารงานในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลขนาดกลาง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติการหรือให้บริการทางการแพทย์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ซักประวัติคนไข้ ตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือเฉพาะทาง วินิจฉัย วิเคราะห์ ชันสูตร พิจารณาใช้ยา ให้ยาผ่าตัดทั่วไปหรือเฉพาะทาง ทำคลอด ฟื้นฟูบำบัดทั้งกายและจิต วางแผนการควบคุมป้องกันโรค หรือการส่งเสริมสุขภาพ วิจัยทางการแพทย์และการสาธารณสุข รับผิดชอบในโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาฝึกอบรมเพื่อผลิตเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง หรือผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมารของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลของเทศบาล ทำหน้าที่ตรวจ แนะนำ ให้คำปรึกษาทาง วิชาการสาธารณสุขที่ยากพอสมควร เช่น การรักษาพยาบาล การป้องกันโรค การสาธารณสุขอนามัยแก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสานงานการปฏิบัติงานทางวิชาการของหน่วยงานสาธารณสุขให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ เสนอแนะข้อควรปรับปรุงแก้ไขและ แนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุข เพื่อประกอบการพิจารณากำหนด
เป็นนโยบายและแผนงานของเทศบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการแพทย์ หรือผู้อำนวยการส่วน (นายแพทย์ 8)
- มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายแพทย์ 4 และ
(1) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการแพทย์ (นายแพทย์ 7) หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
(2) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าฝ่าย (นายแพทย์ 7) หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนายแพทย์ 7 และมีความเชี่ยวชาญในหน้าที่

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง นายแพทย์ 9

ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติการหรือให้บริการทางการแพทย์ทั่วไป หรือแพทย์เฉพาะทางในฐานะผู้อำนวยการพิเศษ หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ชำนาญการพิเศษในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคหรือวิเคราะห์ วิจัย หรือชันสูตรทางการแพทย์ หรือวางแผนทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือให้การศึกษาและฝึกอบรม หรือนิเทศงานด้านการแพทย์ หรือการสาธารณสุขให้แก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ หรือบริหารงานในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลขนาดกลาง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติการหรือให้บริการทางการแพทย์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ซักประวัติคนไข้ ตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือเฉพาะทาง วินิจฉัย วิเคราะห์ ชันสูตร พิจารณาใช้ยาให้ยาผ่าตัดทั่วไป หรือเฉพาะทาง ทำคลอด ฟื้นฟูบำบัดทั้งกายและจิต วางแผนการควบคุมป้องกันโรค หรือการส่งเสริมสุขภาพ วิจัยทางการแพทย์และการสาธารณสุข รับผิดชอบในโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาฝึกอบรมเพื่อผลิตเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง หรือผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมารของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลของเทศบาล ทำหน้าที่ตรวจ แนะนำ ให้คำปรึกษาทางวิชาการสาธารณสุขที่ยากพอสมควร เช่น การรักษาพยาบาล การป้องกันโรค การสาธารณสุขอนามัยแก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสานงานการปฏิบัติงานทางวิชาการของหน่วยงานสาธารณสุขให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ เสนอแนะข้อควรปรับปรุงแก้ไขและ แนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุข เพื่อประกอบการพิจารณากำหนด
เป็นนโยบายและแผนงานของเทศบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (นายแพทย์ 9)
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายแพทย์ 4 และ
2. ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการแพทย์ (นายแพทย์ 8) หรือผู้อำนวยการส่วน (นายแพทย์ 8) ในสำนักการแพทย์ หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนายแพทย์ 8 และมีความเชี่ยวชาญในหน้าที่

นายสัตวแพทย์

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

สายงาน วิชาการสัตวแพทย์

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการสัตวแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ การศึกษา วิเคราะห์ชันสูตรและวิจัยโรคสัตว์ทางด้านต่าง ๆ การสำรวจโรค การค้นคว้าทดลองในการผลิตชีวภัณฑ์ รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขวิธีการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและกำจัดโรคสัตว์ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งตำแหน่งต่าง ๆ เหล่านี้มีลักษณะจำเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความชำนาญในวิชาการสัตวแพทย์

ชื่อและระดับของตำแหน่ง
ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ
นายสัตวแพทย์ 4 ระดับ 4 ตำแหน่งประเภททั่วไป
นายสัตวแพทย์ 5 ระดับ 5 ตำแหน่งประเภททั่วไป
นายสัตวแพทย์ 6 ระดับ 6 ตำแหน่งประเภททั่วไป
นายสัตวแพทย์ 7 ระดับ 7 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
นายสัตวแพทย์ 8 ระดับ 8 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
นายสัตวแพทย์ 9 ระดับ 9 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขื่อตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ 4

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวิชาการสัตวแพทย์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการสัตวแพทย์โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ทางด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม และสูติกรรม ศึกษา วิเคราะห์ ชันสูตรโรคสัตว์ ซึ่งเกิดจากเชื้อประเภทต่าง ๆ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย ปาราสิต เป็นต้น โดยการทดลองกับสัตว์ ทดลองเพาะเชื้อหรือวิธีการอย่างอื่น แยกเชื้อเพื่อยืนยันประเภทหรือชนิดของโรคสัตว์ ช่วยศึกษา วิจัย ค้นคว้า และทดลองโรคสัตว์ทางด้านต่าง ๆ เพื่อหาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ วิธีการและการผลิตชีวภัณฑ์สำหรับใช้ในการป้องกันกำจัดโรคสัตว์ประเภทต่าง ๆ รวมถึงการปรับปรุง วิธีการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูง สำรวจโรคสัตว์ ตลอดจนทดลองใช้ยากับโรคสัตว์ชนิดต่าง ๆ ช่วยตรวจและควบคุมการนำเข้าและส่งออกนอกประเทศซึ่งสัตว์และซากสัตว์ป้องกันกำจัดโรคระบาดสัตว์ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาทางสัตวแพทยศาสตร์และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้น 1หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้น 1 จากคณะกรรมการควบคุมการบำบัดโรคสัตว์

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ในวิชาการสัตวแพทย์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
6. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัด
7. มีความสามารถในการจัดทำแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
8. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
9. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ 5

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดขอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบวิชาการสัตวแพทย์โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่หรือปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานวิชาการสัตวแพทย์ที่ยากมาก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการสัตวแพทย์ที่ยากมาก โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเช่น การตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ทางด้านอายุรกรรม ศัลยกรรมและสูติกรรม การศึกษา วิเคราะห์ ชันสูตรโรคสัตว์ ซึ่งเกิดจากเชื้อประเภทต่าง ๆ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย และปาราสิต เป็นต้น โดยการทดลองกับสัตว์เลี้ยง เพาะเชื้อ หรือวิธีการอย่างอื่น แยกเชื้อ เพื่อยืนยันประเภทหรือชนิดของโรคสัตว์ ศึกษา วิจัย ค้นคว้าและทดลองโรคสัตว์ทางด้านต่าง ๆ เพื่อหาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ วิธีการและการผลิต
ชีวภัณฑ์สำหรับใช้ในการป้องกันและกำจัดโรคสัตว์ รวมถึงการปรับปรุงวิธีการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูง วางแผนและควบคุมการสำรวจโรคสัตว์และการทดลองให้ยากับโรคชนิดต่าง ๆ ตรวจควบคุมการนำเข้า – ส่งออกนอกประเทศซึ่งสัตว์และซากสัตว์ ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจัาหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าที่ติดต่อประสานงานวางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 4 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 4 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการสัตวแพทย์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากกจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนายสัตวแพทย์ 4 แล้ว จะต้อง
1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ 6

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงหรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานวิชาการสัตวแพทย์โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานวิชาการสัตวแพทย์ในลักษณะ
ผู้ชำนาญการหรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานเทียบได้ระดับเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการสัตวแพทย์ในลักษณะผู้ชำนาญการ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น งานตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ งานวิจัยทางสัตวแพทย์ งานสำรวจและชันสูตรโรคสัตว์ งานผลิตชีวภัณฑ์ เป็นต้น พิจารณาปัญหาทางด้านสัตวแพทย์ที่ผิดปกติธรรมดาซึ่งยากแก่การวินิจฉัย ตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางสัตวแพทย์ สำรวจ และชันสูตรโรคสัตว์และผลิตชีวภัณธ์ที่ยุ่งยากด้วยตนเอง ให้การอบรมและแนะนำนายสัตวแพทย์เกี่ยวกับวิธีตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์แผนใหม่ หรือความรู้ทางวิชาการใหม่ ๆ ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงานวางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้วยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 4 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 5 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการสัตวแพทย์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 4 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการสัตวแพทย์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนายสัตวแพทย์ 5 แล้ว จะต้อง
1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2. มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการทำแผ่นตารางทำการ (Spread Sheet)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ 7

ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก รับผิดชอบงานวิชาการสัตวแพทย์โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากหรือปฏิบัติงานวิชาการสัตวแพทย์ในลักษณะผู้ชำนาญการพิเศษ หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานเทียบได้ระดับเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการสัตวแพทย์ในลักษณะผู้ชำนาญการพิเศษ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น งานตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ งานศึกษา วิเคราะห์ ชันสูตรโรคสัตว์ งานค้นคว้าวิจัยทางสัตวแพทย์ งานผลิตชีวภัณฑ์ เป็นต้น พิจารณาปรับปรุงทางด้านสัตวแพทย์ที่ผิดปกติธรรมดาซึ่งยากแก่การวินิจฉัย ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับ แต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 4 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 6 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการสัตวแพทย์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 4 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 5 หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการสัตวแพทย์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนายสัตวแพทย์ 6 แล้ว จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ 8

ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก รับผิดชอบงานวิชาการสัตวแพทย์โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากหรือปฏิบัติงานวิชาการสัตวแพทย์ในลักษณะผู้ชำนาญการพิเศษ หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานเทียบได้ระดับเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการสัตวแพทย์ในลักษณะผู้ชำนาญการพิเศษ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น งานตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ งานศึกษา วิเคราะห์ ชันสูตรโรคสัตว์ งานค้นคว้าวิจัยทางสัตวแพทย์ งานผลิตชีวภัณฑ์ เป็นต้น พิจารณาปรับปรุงทางด้านสัตวแพทย์ที่ผิดปกติธรรมดาซึ่งยากแก่การวินิจฉัย ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับ แต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 4 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 7 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการสัตวแพทย์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 4 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 6 หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการ สัตวแพทย์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนายสัตวแพทย์ 7 และมีความเชี่ยวชาญงานในหน้าที่ โดยมีผลงานอันมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับในด้านวิชาการสัตวแพทย์

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ 9

ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก รับผิดชอบงานวิชาการสัตวแพทย์โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากหรือปฏิบัติงานวิชาการสัตวแพทย์ในลักษณะผู้ชำนาญการพิเศษ หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานเทียบได้ระดับเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการสัตวแพทย์ในลักษณะผู้ชำนาญการพิเศษ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น งานตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ งานศึกษา วิเคราะห์ ชันสูตรโรคสัตว์ งานค้นคว้าวิจัยทางสัตวแพทย์ งานผลิตชีวภัณฑ์ เป็นต้น พิจารณาปรับปรุงทางด้านสัตวแพทย์ที่ผิดปกติธรรมดาซึ่งยากแก่การวินิจฉัย ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับ แต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 4 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการสัตวแพทย์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 4 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 7 หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการ สัตวแพทย์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนายสัตวแพทย์ 8 และมีความเชี่ยวชาญงานในหน้าที่ โดยมีผลงานอันมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับในด้านวิชาการสัตวแพทย์

ทันตแพทย์

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

สายงาน ทันตแพทย์

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทันตแพทย์หรือการให้บริการทางทันตแพทย์ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย และให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคฟัน และโรคในช่องปากการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อคิดค้นหาวิธีการต่าง ๆ ในการลดการผุหรือยืดอายุของฟัน รวมตลอดทั้งการให้คำแนะนำและเผยแพร่ความรู้ทางทันตสุขศึกษาแก่ผู้ป่วย นักเรียนและประชาชนทั่วไป เพื่อการส่งเสริมและรักษาสุขภาพของฟันและช่องปาก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตำแหน่งต่าง ๆ เหล่านี้มีลักษณะที่จำเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความชำนาญในวิชาการทันตแพทย์ศาสตร์

ชื่อและระดับของตำแหน่ง
ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ
ทันตแพทย์ 4 ระดับ 4 ตำแหน่งประเภททั่วไป
ทันตแพทย์ 5 ระดับ 5 ตำแหน่งประเภททั่วไป
ทันตแพทย์ 6 ระดับ 6 ตำแหน่งประเภททั่วไป
ทันตแพทย์ 7 ระดับ 7 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
ทันตแพทย์ 8 ระดับ 8 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
ทันตแพทย์ 9 ระดับ 9 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง ทันตแพทย์ 4

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานทันตแพทย์หรือให้บริการทางทันตแพทย์ หรือให้การศึกษาและฝึกอบรมด้านทันตแพทย์แก่ทันตสาธารณสุข ผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทันตแพทย์หรือให้บริการทางทันตแพทย์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ตรวจวินิจฉัยและให้การบำบัดรักษาโรคฟันและโรคในช่องปาก เช่น เอ๊กซเรย์ฟัน ตรวจฟันและสภาพเนื้อเยื่อรอบซี่ฟัน ถอนฟัน อุดฟัน กรอฟัน และตกแต่งฟัน ดัดฟัน ใส่ฟันปลอม ทำศัลยกรรมตกแต่งเหงือกและกระดูกขากรรไกร ทำศัลยกรรมในช่องปากเพื่อผ่าตัดถุงหนองและเนื้อเยื่อต่าง ๆ รักษาโรคฟัน รากฟันอักเสบ เหงือกอักเสบ โรคปากเปื่อย โรคเลือดออกตามไรฟัน เป็นต้น ให้ทันตสุขศึกษาแก่ผู้ป่วยทางทันตกรรมและประชาชนทั่วไป ในการป้องกันและรักษาสุขภาพของฟันและช่องปาก ให้การฝึกอบรมและปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของทันตสาธารณสุข ผู้ช่วยทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องจัดหา บำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาทางทันตแพทยศาสตร์ หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลป สาขาทันตกรรมชั้น 1

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ในวิชาการทันตแพทย์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
4. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง ทันตแพทย์ 5

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานทันตแพทย์หรือให้บริการทางทันตแพทย์ หรือให้การศึกษาฝึกอบรมด้านทันตแพทย์แก่ทันตสาธารณสุข ผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทันตแพทย์ หรือให้บริการทางทันตแพทย์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ตรวจ วินิจฉัย และให้การบำบัดรักษาโรคฟันและโรคในช่องปากที่มีปัญหายุ่งยาก วิเคราะห์ข้อมูลการตรวจและวินิจฉัยโรคเพื่อดำเนินการบำบัดรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรม เช่น ถอนฟัน อุดฟัน ทำศัลยกรรมตกแต่งเหงือกและกระดูกขากรรไกร และทำศัลยกรรมในช่องปาก เป็นต้น ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อหาวิธีปรับปรุงการบำบัดรักษาโรคฟันให้มีประสิทธิภาพและให้ได้ผลดีที่สุด ให้ทันตสุขศึกษาแก่ผู้ป่วยทางทันตกรรมและประชาชนทั่วไป ในการป้องกันและรักษาสุขภาพของฟันและช่องปาก ฝึกอบรม ให้คำปรึกษาแนะนำ ควบคุมการปฏิบัติงานของทันตแพทย์ ทันตสาธารณสุข ผู้ช่วยทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งทันตแพทย์ 4 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 4 หรือที่ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทันตแพทย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับทันตแพทย์ 4 แล้ว จะต้อง
1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง ทันตแพทย์ 6

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานทันตแพทย์หรือให้บริการทางทันตแพทย์ ซึ่งต้องใช้ความชำนาญหรือให้การศึกษาและฝึกอบรมด้านทันตแพทย์แก่ทันตสาธารณสุข ผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือบริหารงานต่าง ๆ ดังกล่าวในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทันตแพทย์หรือให้บริการทางทันตแพทย์ที่ต้องใช้ความชำนาญ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ทันตสุขศึกษา ทันตวินิจฉัย ทันตศัลยกรรม ทันตกรรมหัตถการ ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตกรรมชุมชน ปริทันตวิทยา และเวชศาสตร์ในช่องปาก เป็นต้นตรวจวินิจฉัยและให้การบำบัดรักษาโรคฟันและโรคในช่องปากด้วยวิธีต่าง ๆ พิจารณาปัญหาทางด้านทันตกรรมที่ผิดปกติธรรมดาซึ่งยากแก่การวินิจฉัย ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยทางด้านทันตกรรม ให้การฝึกอบรมและแนะนำทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ และทันตสาธารณสุขในการตรวจและบำบัดรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรม รวมทั้งการเผยแพร่และให้ความรู้ทางวิชาการด้านทันตกรรมต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพของฟันและช่องปาก ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนงานที่สังกัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งทันตแพทย์ 4 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 5 หรือที่ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานทันตแพทย์มาแล้วไม่น้อยกว่า1 ปี หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งทันตแพทย์ 4 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานทันตแพทย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับทันตแพทย์ 5 แล้ว จะต้อง
1. มีความสามารถในการบริหารและจัดระบบงาน
2. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการทำแผ่นตารางทำการ (Spread Sheet)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง ทันตแพทย์ 7

ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานทันตแพทย์หรือให้บริการทางทันตแพทย์ ซึ่งต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษ หรือให้การศึกษาและฝึกอบรมด้านทันตแพทย์แก่ทันตสาธารณสุข ผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือบริหารงานต่างๆ ดังกล่าวในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทันตแพทย์หรือให้บริการทางทันตแพทย์ที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ทันตสุขศึกษา ทันตศัลยกรรม ทันตกรรมหัตถการทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตกรรมชุมชน ปริทันตวิทยา และเวชศาสตร์ในช่องปาก เป็นต้นตรวจวินิจฉัยและให้การบำบัดรักษาโรคฟันในช่องปากด้วยวิธีต่าง ๆ พิจารณาปัญหาทางด้านทันตกรรมที่ผิดปกติธรรมดา ซึ่งยากแก่การวินิจฉัย ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยทางด้านทันตกรรม ให้การฝึกอบรม
และแนะนำทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์และทันตสาธารณสุข ในการตรวจและบำบัดรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรม รวมทั้งการเผยแพร่และให้ความรู้ทางด้านทันตกรรมต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพของฟันและช่องปาก ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนงานที่สังกัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งทันตแพทย์ 4 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 6 หรือที่
ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทันตแพทย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีหรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งทันตแพทย์ 4 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 5หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทันตแพทย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับทันตแพทย์ 6 แล้วจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง ทันตแพทย์ 8

ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานทันตแพทย์ หรือให้บริการทางทันตแพทย์ ซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญหรือให้การศึกษา และฝึกอบรมด้านทันตแพทย์แก่ทันตสาธารณสุข ผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือบริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทันตแพทย์หรือให้บริการทางทันตแพทย์ ซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ตรวจวินิจฉัยและให้การบำบัดรักษา ศึกษา วิเคราะห์และวิจัยทางทันตกรรม งานส่งเสริมสุขภาพของฟัน และช่องปาก เป็นต้น และตรวจวินิจฉัยและการให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรม ในกรณีผิดปกติธรรมดาซึ่งมีปัญหายุ่งยากเป็นพิเศษ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยงานทันตกรรมด้านต่าง ๆ ให้การฝึกอบรมและแนะนำวิชาความรู้เกี่ยวกับทันตกรรมใหม่ๆ แก่ทันตแพทย์และทันตบุคคลากร ควบคุมการดำเนินงานเผยแพร่ความรู้ทางทันตกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของฟันและช่องปากให้เป็นไปตามแผนทันตสาธารณสุข ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งทันตแพทย์ 4 และได้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ 7 หรือ ที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งทันตแพทย์ 4 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าทันตแพทย์ 6 หรือ ที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับทันตแพทย์ 7 และมีความเชี่ยวชาญงานในหน้าที่

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง ทันตแพทย์ 9

ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานทันตแพทย์ หรือให้บริการทางทันตแพทย์ ซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญหรือให้การศึกษา และฝึกอบรมด้านทันตแพทย์แก่ทันตสาธารณสุข ผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือบริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทันตแพทย์หรือให้บริการทางทันตแพทย์ ซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น ตรวจวินิจฉัยและให้การบำบัดรักษา ศึกษา วิเคราะห์และวิจัยทางทันตกรรม งานส่งเสริมสุขภาพของฟัน และช่องปาก เป็นต้น และตรวจวินิจฉัยและการให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรม ในกรณีผิดปกติธรรมดาซึ่งมีปัญหายุ่งยากเป็นพิเศษ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยงานทันตกรรมด้านต่าง ๆ ให้การฝึกอบรมและแนะนำวิชาความรู้เกี่ยวกับทันตกรรมใหม่ๆ แก่ทันตแพทย์และทันตบุคคลากร ควบคุมการดำเนินงานเผยแพร่ความรู้ทางทันตกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของฟันและช่องปากให้เป็นไปตามแผนทันตสาธารณสุข ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งทันตแพทย์ 4 และได้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ 8 หรือ ที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งทันตแพทย์ 4 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าทันตแพทย์ 7 หรือ ที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับทันตแพทย์ 8 และมีความเชี่ยวชาญงานในหน้าที่

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2553

นักบริหารงานเทศบาล

นัก บริหารงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

สาย งาน นักบริหารงานเทศบาล

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานประจำของเทศบาลในฐานะปลัดเทศบาล
และรองปลัดเทศบาล ซึ่งลักษณะงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายของแผนงาน ที่สภาเทศบาล
นายก เทศมนตรีหรือ คณะเทศมนตรี เป็นผู้กำหนดให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้คำปรึกษา และเสนอความเห็นต่อนายกเทศมนตรี
คณะเทศมนตรี หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานภายในหน้าที่และความรับผิดชอบปกครองบังคับ บัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างในเทศบาลนั้น ๆ ทั้งหมด รับผิดชอบงานประจำทั่วไป
ของเทศบาลทั้งหมด ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณาทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล การจัดตั้ง ยุบหรือเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล
การป้องกันและระงับอัคคีภัย การพัฒนา ส่งเสริมอาชีพ การทะเบียน การศึกษา การเลือกตั้ง งานเลขานุการสภาเทศบาลและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อและ ระดับของตำแหน่ง
ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ
นักบริหารงานเทศบาล 6 ระดับ 6 ตำแหน่งประเภทบริหาร
นักบริหารงานเทศบาล 7 ระดับ 7 ตำแหน่งประเภทบริหาร
นักบริหารงานเทศบาล 8 ระดับ 8 ตำแหน่งประเภทบริหารระดับกลาง
นักบริหารงานเทศบาล 9 ระดับ 9 ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อ ตำแหน่ง นักบริหารงานเทศบาล 6

ตำแหน่งประเภท บริหาร

หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาล ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ความยากและคุณภาพของงานค่อนข้างสูง รับผิดชอบการบริหารงานเทศบาล โดยควบคุมหน่วยงาน
หลายหน่วยงานและปกครอง ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากพอสมควร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ได้ รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาลทำหน้าที่ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ
ใน ด้านการบริหารและด้านกฎหมาย พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็นเสนอแนะและบังคับบัญชา
สั่งการ โดยความเห็นชอบของผู้บริหารเทศบาล ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น งานบริหารงานบุคคล งานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานพัสดุ งานระเบียบและสัญญา งานรักษาความสะอาดและจัดระเบียบชุมชน งานจัดประชุมทำรายงานและบันทึกเรื่องเสนอ
ที่ประชุม งานติดต่อกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ งานข้อมูลสถิติ เป็นต้น รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือสั่งการกำหนด เช่น เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.บัตรประจำตัว-ประชาชน เป็นนายทะเบียนท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษี
โรงเรือน ตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นต้น ตลอดจนให้คำแนะนำปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาชี้แจงต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและหน่วยงานของส่วน ราชการที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางแผนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางรัฐศาสตร์ การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์
การ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และ
2. ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 6 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่า โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถ ที่ต้องการ
1. มีความสามารถในการบริหารงานเทศบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการ
แผ่น ดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ที่ใช้
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ
4. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
5. มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
6. มีความสามารถในการจัดทำแผนงานควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ
และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
7. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
9. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
10. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการจัดทำแผ่นตารางทำการ (spreadsheet)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อ ตำแหน่ง นักบริหารงานเทศบาล 7

ตำแหน่งประเภท บริหาร

หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาล ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ความยาก และคุณภาพของงานสูง รับผิดชอบการบริหารงานเทศบาล โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากพอ สมควร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ
ในฐานะปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาลทำหน้าที่ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ
ในด้านการบริหารและด้านกฎหมาย พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็นเสนอแนะและบังคับบัญชา
สั่งการ โดยความเห็นชอบของผู้บริหารเทศบาล ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น งานบริหารบุคคล งานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานนิติการ
งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานพัสดุ งานระเบียบและสัญญา งานรักษาความสะอาดและจัดระเบียบชุมชน งานจัดประชุมทำรายงานและบันทึกเรื่องเสนอ
ที่ประชุม งานติดต่อกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ งานข้อมูลสถิติ เป็นต้น รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือสั่งการกำหนด เช่น เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.บัตรประจำตัว-ประชาชน เป็นนายทะเบียนท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษี
โรงเรือน ตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นต้น ตลอดจนให้คำแนะนำปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาชี้แจงต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและหน่วยงานของส่วน ราชการที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางแผนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่
ได้รับ มอบหมาย

คุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในฐานะปลัดเทศบาล 7
- มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารงานเทศบาล 6 ข้อ 1 และ
(1) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล 7 (นักบริหารงานเทศบาล 7) หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานเทศบาล
หรืองานอื่นที่ เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
(2) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าปลัดเทศบาล 6 หรือรองปลัด
เทศบาล 6 (นักบริหารงานเทศบาล 6) หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานเทศบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กำหนดเวลา 4 ปี
ให้ลด เป็น 3 ปี สำหรับผู้ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางรัฐศาสตร์ การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กฎหมายหรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในฐานะรองปลัดเทศบาล 7

- มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารงานเทศบาล 6 ข้อ 1 และ
(1) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล 6 หรือรองปลัดเทศบาล 6
(นักบริหารงานเทศบาล 6) หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานเทศบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
(2) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 7 (นักบริหารงาน
ทั่วไป 7) หรือตำแหน่งผู้อำนวยการกองระดับ 7 หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานเทศบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถ ที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนักบริหารงานเทศบาล 6 แล้ว จะต้อง
มี ความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อ ตำแหน่ง นักบริหารงานเทศบาล 8

ตำแหน่งประเภท บริหารระดับกลาง

หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาลของเทศบาล ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมาก ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบเท่าได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบการบริหารงานเทศบาล โดย ควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและ
ปกครอง ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากพอสมควร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะปลัดเทศบาล หรือรองปลัดเทศบาลทำหน้าที่ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ
ในด้านการบริหารและด้านกฎหมาย พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็นเสนอแนะและบังคับบัญชา
สั่งการ โดยความเห็นชอบของผู้บริหารเทศบาล ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น งานบริหารบุคคล งานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานนิติการ
งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานพัสดุ งานระเบียบและสัญญา งานรักษาความสะอาดและจัดระเบียบชุมชน งานจัดประชุมทำรายงานและบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานติดต่อกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ งานข้อมูลสถิติ เป็นต้น รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือสั่งการกำหนด เช่น เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.บัตรประจำตัว-ประชาชน เป็นนายทะเบียนท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษี
โรงเรือน ตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นต้น ตลอดจนให้คำแนะนำปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาชี้แจงต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและหน่วยงานของส่วน ราชการที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางแผนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในฐานะปลัดเทศบาล 8
- มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารงานเทศบาล 6 ข้อ 1 และ
(1) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล 8 (นักบริหารงาน
เทศบาล 8) หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหาร
งานเทศบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
(2) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าปลัดเทศบาล 7 (นักบริหารงาน
เทศบาล 7) หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานเทศบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กำหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี สำหรับผู้ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางรัฐศาสตร์ การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กฎหมายหรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในฐานะรองปลัดเทศบาล 8
- มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารงานเทศบาล 6 ข้อ 1 และ
(1) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล 7 (นักบริหารงานเทศบาล 7) หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานเทศบาล
หรืองานอื่นที่ เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
(2) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองปลัดเทศบาล 7 (นักบริหารงานเทศบาล 7) หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานเทศบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กำหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี สำหรับผู้ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางรัฐศาสตร์ การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กฎหมายหรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
(3) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 8 (นักบริหารงานทั่วไป 8) หรือตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ระดับ 8 หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานเทศบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความรู้ความสามารถ ที่ต้องการ
มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนักบริหารงานเทศบาล 7 และมีความเชี่ยวชาญงาน
ในหน้าที่

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อ ตำแหน่ง นักบริหารงานเทศบาล 9

ตำแหน่งประเภท บริหารระดับสูง

หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะปลัดเทศบาล หรือรองปลัดเทศบาล ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบความยากและคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ รับผิดชอบการบริหารงานเทศบาล โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมาก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะปลัดเทศบาลของเทศบาลขนาดใหญ่ ทำหน้าที่ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ
ใน ด้านการบริหารและด้านกฎหมาย พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็นเสนอแนะและบังคับบัญชา
สั่งการ โดยความเห็นชอบของผู้บริหารเทศบาล ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น งานบริหารงานบุคคล งานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานพัสดุ งานระเบียบและสัญญา งานรักษาความสะอาดและจัดระเบียบชุมชน งานจัดประชุมทำรายงานและบันทึกเรื่องเสนอ
ที่ประชุม งานติดต่อกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ งานข้อมูลสถิติ เป็นต้น รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือสั่งการกำหนด เช่น เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.
บัตร ประจำตัวประชาชน เป็นนายทะเบียนท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษี โรงเรือน ตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นต้น ตลอดจนให้คำแนะนำปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาชี้แจงต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและหน่วยงานของส่วน ราชการที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางแผนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย

คุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในฐานะปลัดเทศบาล 9
- มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารงานเทศบาล 6 ข้อ 1 และ
(1) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล 9 (นักบริหารงานเทศบาล 9) หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานเทศบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
(2) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าปลัดเทศบาล 8 (นักบริหารงานเทศบาล 8) หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานเทศบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในฐานะรองปลัดเทศบาล 9
- มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารงานเทศบาล 6 ข้อ 1 และ
(1) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล 8 (นักบริหารงานเทศบาล 8) หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงานเทศบาล
หรืองานอื่นที่ เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
(2) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองปลัดเทศบาล 8 (นักบริหารงานเทศบาล 8) หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานเทศบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
(3) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก ระดับ 9 (นักบริหารงาน ระดับ 9) หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงานเทศบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถ ที่ต้องการ
มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนักบริหารงานเทศบาล 8 และมีความเชี่ยวชาญงาน
ในหน้าที่สูงมากเป็นพิเศษ โดยมีผลงานเป็นที่ยอมรับและมีความสามารถในการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการ บริหารงานเทศบาล


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อ ตำแหน่ง นักบริหารงานเทศบาล 10

ตำแหน่งประเภท บริหารระดับสูง

หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะปลัดเทศบาล ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพ
ของงานสูงมากเป็นพิเศษ รับผิดชอบการบริหารงานเทศบาล โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงาน
และปกครอง ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมาก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะ งานที่ปฏิบัติ
ในฐานะปลัดเทศบาลของเทศบาลขนาดใหญ่ ทำหน้าที่ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ
ในด้านการบริหารและด้านกฎหมาย ประสบการณ์ สมรรถนะที่สูงเป็นพิเศษ พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์
ทำความ เห็นเสนอแนะและบังคับบัญชาสั่งการ โดยความเห็นชอบของผู้บริหารเทศบาล ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น งานบริหารงานบุคคล งานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานพัสดุ งานระเบียบและสัญญา งานรักษาความสะอาดและจัดระเบียบชุมชน งานจัดประชุมทำรายงานและบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานติดต่อกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ งานข้อมูลสถิติ เป็นต้น รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือสั่งการกำหนด เช่น เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน เป็นนายทะเบียนท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษี โรงเรือน ตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นต้น ตลอดจนให้คำแนะนำปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาชี้แจงต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและหน่วยงานของส่วน ราชการที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางแผนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย

คุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารงานเทศบาล 6 ข้อ 1 และ
2. ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล 9 (นักบริหารงานเทศบาล 9) หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้อง การ
มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนักบริหารงานเทศบาล 9 และมีความเชี่ยวชาญงาน
ในหน้าที่สูงมากเป็นพิเศษอย่างยิ่ง โดยมีประสบการณ์ ผลงานเป็นที่ยอมรับและมีความสามารถในการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการบริหารงาน เทศบาล

นักบริหารงานเมืองพัทยา

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

สายงาน บริหารงานเมืองพัทยา

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานประจำของเมืองพัทยา ในฐานะปลัดเมืองพัทยาและรองปลัดเมืองพัทยา ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายของแผนงาน ที่สภาเมืองพัทยา หรือนายกเมืองพัทยา เป็นผู้กำหนดให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นต่อนายกเมืองพัทยาหรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานภายในหน้าที่และความรับผิดชอบ ปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างในเมืองพัทยารับผิดชอบงานประจำทั่วไปของเมืองพัทยาทั้งหมด ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณาทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การทะเบียนและบัตร การศึกษา การเลือกตั้ง งานเลขานุการ สภาเมืองพัทยา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อและระดับของตำแหน่ง
ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ
นักบริหารงานเมืองพัทยา 8 ระดับ 8 ตำแหน่งประเภทบริหารระดับกลาง
นักบริหารงานเมืองพัทยา 9 ระดับ 9 ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง นักบริหารงานเมืองพัทยา 8

ตำแหน่งประเภท บริหารระดับกลาง

หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะรองปลัดเมืองพัทยา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบสูงมาก รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป หรือเลขานุการ โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมาก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะรองปลัดเมืองพัทยาทำหน้าที่ช่วยปลัดเมืองพัทยา ตามที่ได้รับมอบหมายโดยรับผิดชอบทำหน้าที่ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในด้านการบริหารและด้านกฎหมาย พิจารณาศึกษา วิเคราะห์ทำความเห็นเสนอแนะและบังคับบัญชาสั่งการ โดยความเห็นชอบของผู้บริหารเมืองพัทยา ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยา เช่น
งานบริหารบุคคล งานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานพัสดุ งานระเบียบและสัญญา งานรักษาความสะอาดและจัดระเบียบชุมชน งานจัดประชุมทำรายงานและบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานติดต่อกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ งานข้อมูลสถิติ เป็นต้น รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือสั่งการกำหนด เช่น เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.บัตรประจำตัว-ประชาชน เป็นนายทะเบียนท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษี โรงเรือน ตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นต้น ตลอดจนให้คำแนะนำปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาชี้แจงต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและหน่วยงานของส่วนราชการที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หัวหน้าหน่วยงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทำหน้าที่ช่วยกำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางแผนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่ รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางรัฐศาสตร์การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และ
2. ได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 7 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และได้ปฏิบัติราชการในงานบริหารของเมืองพัทยาหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนักบริหารงานเทศบาล 8 และมีความเชี่ยวชาญงานในหน้าที่

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง นักบริหารงานเมืองพัทยา 9
ตำแหน่งประเภท บริหารระดับสูง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะปลัดเมืองพัทยา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่สูงกว่าระดับกอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบสูงมากเป็นพิเศษ รับผิดชอบงานบริหารงานเมืองพัทยา งานบริหารทั่วไป หรือเลขานุการ โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากเป็นพิเศษ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะปลัดเมืองพัทยา ทำหน้าที่ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในด้านการบริหารและด้านกฎหมาย พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็นเสนอแนะและบังคับบัญชาสั่งการ โดยความเห็นชอบของผู้บริหารเมืองพัทยา ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของเมืงพัทยา เช่น งานบริหารงานบุคคล งานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานพัสดุ งานระเบียบและสัญญา งานรักษาความสะอาดและจัดระเบียบชุมชน งานจัดประชุมทำรายงานและบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานติดต่อกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ งานข้อมูลสถิติ เป็นต้น รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือสั่งการกำหนด เช่น เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. บัตรประจำตัว-ประชาชน เป็นนายทะเบียนท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษี โรงเรือน ตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นต้น ตลอดจนให้คำแนะนำปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาชี้แจงต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและหน่วยงานของส่วนราชการที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานกำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางแผนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารงานเมืองพัทยา 8 ข้อ 1 และ
2. ได้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง นักบริหารงานเมืองพัทยา 8 หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และ
3. ได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่น หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนักบริหารงานเมืองพัทยา 8 และมีความเชี่ยวชาญงานในหน้าที่สูงมากเป็นพิเศษ โดยมีผลงานเป็นที่ยอมรับ และมีความสามารถในการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการบริหารงานเมืองพัทยา

นักบริหารงานทั่วไป

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

สายงาน นักบริหารงานทั่วไป

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ซึ่งลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น ติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม ทำรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าหน่วยงาน หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารงาน หลายด้านด้วยกัน เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานประชาสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อและระดับของตำแหน่ง
ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ
นักบริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6 ตำแหน่งประเภทบริหาร
นักบริหารงานทั่วไป 7 ระดับ 7 ตำแหน่งประเภทบริหาร
นักบริหารงานทั่วไป 8 ระดับ 8 ตำแหน่งประเภทบริหารระดับกลาง
นักบริหารงานทั่วไป 9 ระดับ 9 ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 6

ตำแหน่งประเภท บริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองในเทศบาล ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานค่อนข้างสูงมาก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบเท่าได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบการบริหารงานทั่วไป โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากพอสมควร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดำเนินการปฏิบัติงานบริหารทั่วไปที่ยากมาก โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานสัญญางานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ เป็นต้น หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากมาก เช่น ร่างหนังสือโต้ตอบ แปลเอกสาร กำกับควบคุมการเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม การบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม การทำรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ การทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การติดตามผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับ มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง และ
2. ได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 6 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่า และได้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล งานธุรการ งานสารบรรณ งานทะเบียนและบัตร งานประชาสัมพันธ์ งานนิติการ งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานวิเคราะห์นโยบาย และแผน งานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานระเบียบเผยแพร่ งานระบบข้อมูล งานสัญญา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ในวิชาการบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาลและกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัด
4. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
5. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
7. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล
8. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
9. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการจัดทำแผ่นตารางทำการ (spreadsheet)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 7

ตำแหน่งประเภท บริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองหรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมาก เทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปหรือเลขานุการ โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากพอสมควร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดำเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบและสัญญา งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทำรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ งานติดตามผลงาน เป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด และในฐานะหัวหน้าหน่วยงานทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในฐานะหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป 7)
- มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 6 ข้อ 1 และ
(1) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป 7) หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
(2) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากอง (นักบริหารงานทั่วไป 6)หรือหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป 6) หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กำหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี สำหรับผู้ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในฐานะหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป 7)
- มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 6 ข้อ 1 และ
(1) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้ากอง (นักบริหารงานทั่วไป 6) หรือหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป 6) หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติ ราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
(2) ดำรงตำแหน่งในระดับ 7 ว หรือ 7 วช หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนักบริหารทั่วไป 6 แล้ว จะต้องมีความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปัญหาด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 8

ตำแหน่งประเภท บริหารระดับกลาง

หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ หรือในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากอง หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษเทียบได้ระดับเดียวกันรับผิดชอบงานบริหารทั่วไปหรือเลขานุการ โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากพอสมควร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดำเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบและสัญญา งานรวบรวมข้อมูลสถิติ
งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทำรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ งานติดตามผลงาน เป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับ แต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัดในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 8 (นักบริหารงานทั่วไป 8) ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 8 (นักบริหารงานทั่วไป 8) และผู้อำนวยการส่วน 8 (นักบริหารงานทั่วไป 8)
- มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 6 ข้อ 1 และ
(1) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป 7) หรือผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป 7) หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
(2) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป 7) หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กำหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี สำหรับผู้ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
(3) ดำรงตำแหน่งในระดับ 8 ว หรือ 8 วช หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนักบริหารงานทั่วไป 7 และมีความเชี่ยวชาญงานในหน้าที่

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 9

ตำแหน่งประเภท บริหารระดับสูง

หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานที่สูงกว่ากอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปหรือเลขานุการ โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงาน และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมาก หรือปฏิบัติงานในลักษณะผู้ชำนาญการในระดับเดียวกัน ซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติโดยผู้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญและประสานงานสูง ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญและผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดำเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบและสัญญา งานรวบรวมข้อมูลสถิติ
งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานทำรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ งานติดตามผลงาน เป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับ แต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัดในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน(นักบริหารงานทั่วไป 9)
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 6 ข้อ 1 และ
2. ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป 8) หรือผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป 8) ผู้อำนวยการส่วน (นักบริหารงานงานทั่วไป 8) หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนักบริหารงานทั่วไป 8 และมีความเชี่ยวชาญงานในหน้าที่

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง(เพิ่มเติม)
การกำหนดสายงานที่เทียบเท่าสายงานนักบริหารทั่วไปกรณีผู้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปเคยดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงานมาก่อน