ผลการค้นหา

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สายงาน นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลักษณะงานโดยทั่วไป
                สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา สำรวจ หาข้อมูลและสถิติต่างๆ วิเคราะห์วิจัย เพื่อวางแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและสาธารณภัยอื่นๆ การให้คำแนะนำ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข เกี่ยวกับงานป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อและระดับของตำแหน่ง
ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับตำแหน่งดังต่อไปนี้ คือ
                นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓  ระดับ ๓ ตำแหน่งประเภททั่วไป
                นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔  ระดับ ๔ ตำแหน่งประเภททั่วไป
                นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๕  ระดับ ๕ ตำแหน่งประเภททั่วไป
                นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๖  ระดับ ๖ ตำแหน่งประเภททั่วไป
                นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๗  ระดับ ๗ ตำแหน่งประเภททั่วไป
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง                          นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓
ตำแหน่งประเภท                 ทั่วไป
หน้าที่และความรับผิดชอบ
                ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ป้องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ ที่ยากพอสมควรตามคำแนะนำ แนวทาง คู่มือปฏิบัติงานที่มีอยู่บ้างแต่ไม่หมด ภายใต้การกำกับแนะนำ แนวทาง หรือตรวจสอบงานบ้าง หรืออาจมอบหมายงานบางส่วนให้รับผิดชอบโดยจะได้รับคำแนะนำเป็นพิเศษในกรณีที่มีปัญหา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
                ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยเร็ว มิให้ลุกลามออกไป ศึกษา สำรวจ หาข้อมูลและสถิติต่างๆ วิเคราะห์วิจัยเพื่อวางแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ป้องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ พัฒนาระบบป้องกันสาธารณภัย ตรวจสอบสภาพอาคารสถานที่ที่มีความเสี่ยง ตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ และการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
                ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางเคมี กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัย การจัดการสาธารณภัย หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ โดยต้องได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
                ๑.มีความรู้ในวิชาการป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
                ๒.มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
                ๓.มีความสามารถในการขับรถยนต์ โดดยมีใบอนุญาตขัยรถยนต์ชนิดที่ ๒
๔.มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานหน้าที่
                ๕.มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรปเหตุผล
                ๖.มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมหับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อตำแหน่ง                          นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔
ตำแหน่งประเภท                 ทั่วไป
หน้าที่และความรับผิดชอบ
                ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ป้องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ ที่ยาก ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์กับงานที่ปฏิบัติ ปรับวิธีการและแนวทางดำเนินการให้เหมาะสม  ภายใต้การกำกับแนะนำ ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จำเป็น  หรืออาจมอบหมายงานบางส่วนให้รับผิดชอบ โดยให้มีการรายงานผลเป็นระยะ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
                ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยเร็ว มิให้ลุกลามออกไป ศึกษา สำรวจ หาข้อมูลและสถิติต่างๆ วิเคราะห์วิจัยเพื่อวางแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ป้องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ พัฒนาระบบป้องกันสาธารณภัย ตรวจสอบสภาพอาคารสถานที่ที่มีความเสี่ยง ตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ จัดทำแผนแม่บทการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
                ๑.มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓ และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ ๓ หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี กำหนดเวลา ๒ ปี ให้ลดเป็น ๑ ปี สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔ ข้อ ๒
                ๒.ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเคมี กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม สถปัตยกรรม ก่อสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัย การจัดการสาธารณภัย  หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
                นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓ แล้วจะต้อง
                ๑.มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด
                ๒.มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ และเสนอแนะ วิธีการ แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
                ๓.มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
                ๔.มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
ชื่อตำแหน่ง                          นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๕
ตำแหน่งประเภท                 ทั่วไป
หน้าที่และความรับผิดชอบ
                ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ป้องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ ที่ค่อนข้างยากมาก ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์กับงานที่ปฏิบัติ เพื่อกำหนดแนวทางและจัดทำแผนปฏิบัติงาน โดยมิต้องมีการกำกับ ตรวจสอบ แนะนำ หรือได้รับมอบอำนาจเต็มที่ มีอิสระในการทำงานโดยจะมีการกลั่นกรองบางเรื่องที่สำคัญ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
                ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยเร็ว มิให้ลุกลามออกไป ศึกษา สำรวจ หาข้อมูลและสถิติต่างๆ วิเคราะห์วิจัยเพื่อวางแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ป้องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ พัฒนาระบบป้องกันสาธารณภัย ตรวจสอบสภาพอาคารสถานที่ที่มีความเสี่ยง ตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ จัดทำแผนแม่บทการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดการอบรมด้านการดับเพลิงและกู้ภัย ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่ อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
                ๑.มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓ หรือนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔ ข้อ ๒ และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ ๔ หรือที่  ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ
                ๒.มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓ และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ ๓ หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี  โดยจะต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี กำหนดเวลา ๔ ปี ให้ลดเป็น ๓ ปี สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔ ข้อ ๒
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
                นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔ แล้วจะต้อง
                ๑.มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล
                ๒.มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ชื่อตำแหน่ง                          นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๖
ตำแหน่งประเภท                 ทั่วไป
หน้าที่และความรับผิดชอบ
                ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ป้องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ ที่ปฏิบัติยากมาก ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์กับงานที่ปฏิบัติ เพื่อกำหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยไม่ต้องมีการกำกับ ตรวจสอบ แนะนำ หรือสามารถวางแผนปฏิบัติงานเองและตัดสินแก้ไขปรับเปลี่ยนแผน  หรือแก้ปัญหาที่รับผิดชอบโดยอิสระ   และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
                ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยเร็ว มิให้ลุกลามออกไป ศึกษา สำรวจ หาข้อมูลและสถิติต่างๆ วิเคราะห์วิจัยเพื่อวางแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ป้องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ พัฒนาระบบป้องกันสาธารณภัย ตรวจสอบสภาพอาคารสถานที่ที่มีความเสี่ยง ตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ จัดทำแผนแม่บทการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดการอบรมด้านการดับเพลิงและกู้ภัย  การประสานความร่วมมือกังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานต่างๆ ด้านวิชาการและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง  ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
                ๑.มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓ หรือนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔ ข้อ ๒ และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ ๕ หรือที่  ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ
                ๒.มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓ หรือนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔ ข้อ ๒ และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ ๔ หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี  โดยจะต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
                นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๕ แล้วจะต้อง
                ๑.มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการทำแผนตารางทำการ (Spreadsheet)
                ๒.มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
                ๓.มีความสามารถในการริเริม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ชื่อตำแหน่ง                          นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๗
ตำแหน่งประเภท                 ทั่วไป
หน้าที่และความรับผิดชอบ
                ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ป้องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ ที่ยากเป็นพิเศษ  ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์กับงานที่ปฏิบัติเพื่อกำหนดแนวทางและจัดทำคำชี้แจงสำหรับงานที่จะทำ ติดตามความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ต่างๆ จัดทำข้อเสนอแนะ โดยปฏิบัติงานโดยอิสระและต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมสอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่และแก้ปัญหาที่รับผิดชอบ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
                ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยเร็ว มิให้ลุกลามออกไป ศึกษา สำรวจ หาข้อมูลและสถิติต่างๆ วิเคราะห์วิจัยเพื่อวางแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ป้องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ พัฒนาระบบป้องกันสาธารณภัย ตรวจสอบสภาพอาคารสถานที่ที่มีความเสี่ยง ตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ จัดทำแผนแม่บทการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดการอบรมด้านการดับเพลิงและกู้ภัย ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีปฏิบัติของงานในความรับผิดชอบ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่ ติดต่อประสานงานกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานต่างๆ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
                ๑.มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓ หรือนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔ ข้อ ๒ และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ ๖ หรือที่  ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ
                ๒.มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓ หรือนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔ ข้อ ๒ และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ ๕ หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี  โดยจะต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
                นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๖ แล้วจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาลและของเทศบาลและปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศและของเทศบาล

กำหนดตามมติ ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๖
หนังสือ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๙๑ ลงวันที่ ๒๓  ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


สายงาน            เลขานุการและบริหารงานทั่วไป

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ  ที่ปฏิบัติงานเลขานุการและงานบริหารทั่วไป  ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่  เช่น  ติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ  เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม  จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ  และรายงานอื่น ๆ  ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ  ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ  หรือมีลักษณะงาน ที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม  และบริหารงานหลายด้านด้วยกันเช่น  งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานบุคคล  งานจัดระบบงาน  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพ์  งานแจกจ่ายเอกสาร  งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวมข้อมูลสถิติ  งานสัญญาเป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อและระดับของตำแหน่ง
ตำแหน่งในสายงานนี้ที่มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้  คือ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  3 ระดับ  3 ตำแหน่งประเภททั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  4 ระดับ  4 ตำแหน่งประเภททั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  5 ระดับ  5 ตำแหน่งประเภททั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  6 ระดับ  6 ตำแหน่งประเภททั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  7 ระดับ  7 ตำแหน่งประเภททั่วไป
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อตำแหน่ง     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  3
ตำแหน่งประเภท   ทั่วไป
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป  หรืองานเลขานุการ  ภายใต้การกำกับ    ตรวจสอบโดยใกล้ชิด  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นที่ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปโดย    ควบคุมการจัดการงานต่าง ๆ  หลายด้าน  เช่น  งานธุรการ  งานบุคคล  งานจัดระบบงาน  งานการเงิน และบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร  งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวมข้อมูล  สถิติ  งานสัญญาเป็นต้น หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากพอสมควร  เช่น  ร่าง  โต้ตอบหนังสือ  แปลเอกสาร  เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม  บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม  จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ  และรายงานอื่น ๆ  ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม  หรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการเป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.    
รับรองหรือทางอื่นที่  ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ 
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1.  มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
2.  มีความสามารถในการศึกษา  หาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  4 
ตำแหน่งประเภท   ทั่วไป
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการที่ค่อนข้างยากมากโดยไม่จำเป็น
ต้องมีผู้กำกับตรวจสอบ  หรือภายใต้การกำกับตรวจสอบบ้าง  หรือปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก  ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบสูง  หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน  ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มี  หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป  หรืองานเลขานุการ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  หรือปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนหนึ่ง  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป  หรืองานเลขานุการ  ศึกษา  วิเคราะห์  ทำความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะ  โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ  หลายด้าน  เช่น งานธุรการ งานสัญญา งานบุคคล งานจัดระบบงาน  งานการเงิน  และบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวมข้อมูลสถิติเป็นต้น  หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ค่อนข้างยากมาก  เช่น  ร่างโต้ตอบหนังสือ  แปลเอกสาร  เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม  บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทำรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ  ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ  ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการเป็นต้น  ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา   ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้วยังทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม ตรวจสอบ  ให้คำปรึกษาแนะนำ  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน  ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 3 หรือที่ ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานเลขานุการ  หรืองานบริหารทั่วไป  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  กำหนดเวลา 2 ปี  ให้ลดเป็น 1 ปี  สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามข้อ  2  
2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการวางแผน  การบริหาร  การบริหารธุรกิจ  สังคมศาสตร์  รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  วิจัย  หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้  

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  3 แล้ว จะต้อง
1.  มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ  ของส่วนราชการที่สังกัด
                 2.  มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คำปรึกษาแนะนำและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
                3.  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
  4.  มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  5 
ตำแหน่งประเภท   ทั่วไป
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก  ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก  หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน  ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป  หรืองานเลขานุการ  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนพอสมควร  และปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากมาก  โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้กำกับตรวจสอบ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป  หรืองานเลขานุการ  พิจารณาศึกษา  วิเคราะห์  ทำความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะ  โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ  หลายด้าน  เช่น งานธุรการ  งานสัญญา  งานบุคคล  งานจัดระบบงาน  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร  งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวมข้อมูลสถิติเป็นต้น  หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากมาก  เช่น  ร่างหนังสือโต้ตอบ  แปลเอกสาร  กำกับควบคุมการเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม  บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทำรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ  ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม  หรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการเป็นต้น  ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้วยังทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม ตรวจสอบ  ให้คำปรึกษาแนะนำปรับปรุงแก้ไข   ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน  ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 4 หรือที่ ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานเลขานุการ  หรืองานบริหารทั่วไป  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  หรือ
                2.  มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ  3  หรือที่  ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานเลขานุการ  หรืองานบริหารทั่วไป  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า1 ปี กำหนดเวลา 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 ข้อ 2
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 แล้ว จะต้อง
1.  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล
                2.  มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อตำแหน่ง     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  6 
ตำแหน่งประเภท   ทั่วไป
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง  ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงหรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน  ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป  หรืองานเลขานุการโดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย  และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากพอสมควร  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป  หรืองานเลขานุการ  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน  เช่น งานธุรการ งานสัญญา งานบุคคล งานจัดระบบงาน  งานการเงิน  และบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวมข้อมูลสถิติเป็นต้น  หรือควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานเลขานุการ  ซึ่งต้องใช้ความชำนาญ  เช่น  งานโต้ตอบ  งานแปลเอกสาร  งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม  งานทำรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ  งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ  งานติดตามผลงานเป็นต้น  ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้วยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่       รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย  สั่งการควบคุม ตรวจสอบ  ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับ      ผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน  ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน  ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 5 หรือที่ ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานเลขานุการ  หรืองานบริหารทั่วไป  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  หรือ
                  2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4 หรือที่ ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานเลขานุการ  หรืองานบริหารทั่วไป  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 แล้ว จะต้อง
1.  มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
                2.  มีความสามารถในการริเริ่ม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชื่อตำแหน่ง     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  7 
ตำแหน่งประเภท   ทั่วไป
หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง  ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและ  คุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและ คุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ  โดยควบคุม หน่วยงานหลายหน่วย  และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมาก  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป  หรืองานเลขานุการ  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงาน  ต่างๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ  งาน      จัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร  งานระเบียบและสัญญา  งานรวบรวมข้อมูลสถิติ  งานแปลเอกสาร        งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม   งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม  งานทำรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ   งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ  งานติดตามผลงานเป็นต้น  ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา  แนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามที่ได้รับแต่งตั้ง  เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้วยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัย  สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ  ให้คำปรึกษาแนะนำ  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับ
ผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน  ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.  มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 6 หรือที่ ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานเลขานุการ  หรืองานบริหารทั่วไป  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  หรือ
          2.  มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ  5  หรือที่  ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานเลขานุการ  หรืองานบริหารทั่วไป  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  6  แล้ว  จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล  และปัญหาด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ