ผลการค้นหา

วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553

นายแพทย์

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

สายงาน แพทย์

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติการหรือให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิต สุขภาพและอนามัยของประชาชน หรือปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชน งานวิเคราะห์ วิจัยและชันสูตรโรค งานวางแผนทางวิชาการแพทย์ งานตรวจแนะนำให้คำปรึกษาในวิชาการแพทย์ งานให้การศึกษาและฝึกอบรมด้านการแพทย์หรือการสาธารณสุขแก่แพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการสาธารณสุข หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือบริหารงานในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ซึ่งตำแหน่งต่าง ๆ เหล่านี้มีลักษณะที่จำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในทางวิชาการหรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์

ชื่อและระดับของตำแหน่ง
ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ
นายแพทย์ 4 ระดับ 4 ตำแหน่งประเภททั่วไป
นายแพทย์ 5 ระดับ 5 ตำแหน่งประเภททั่วไป
นายแพทย์ 6 ระดับ 6 ตำแหน่งประเภททั่วไป
นายแพทย์ 7 ระดับ 7 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
นายแพทย์ 8 ระดับ 8 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
นายแพทย์ 9 ระดับ 9 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง นายแพทย์ 4

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานหรือให้บริการทางการแพทย์ทั่วไปหรือแพทย์เฉพาะทางเบื้องต้น หรือปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชน หรือวิเคราะห์ วิจัย หรือชันสูตรทางการแพทย์ หรือให้การศึกษา ฝึกอบรมด้านการแพทย์หรือการสาธารณสุขแก่เจ้าหน้าที่ทางการสาธารณสุข หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติการหรือให้บริการทางการแพทย์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ซักประวัติคนไข้ ตรวจรักษาโรค วินิจฉัย ชันสูตรโรค ควบคุมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตามหลักวิชา พิจารณาการใช้ยา ให้ยา ผ่าตัดทั่วไป ทำคลอด ฟื้นฟูบำบัดทั้งกายและจิต ออกใบรับรองแพทย์ แนะนำและส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและจิตให้ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปมีสุขภาพสมบูรณ์ ปฏิบัติการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและการระบาดของโรค แนะนำและส่งเสริมงานวางแผนครอบครัว ช่วยงานวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุขทั่วไป ให้การศึกษาฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมจากแพทยสภา
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ นโยบายและแผนงานพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทยและของท้องถิ่น
4. มีความสามารถในการทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง นายแพทย์ 5

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานหรือให้บริการทางการแพทย์ทั่วไปหรือแพทย์เฉพาะทางเบื้องต้น หรือปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชน หรือวิเคราะห์ วิจัย หรือชันสูตรทางการแพทย์ หรือให้การศึกษาฝึกอบรมด้านการแพทย์หรือการสาธารณสุขแก่เจ้าหน้าที่ทางการสาธารณสุข หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือบริหารงานในฐานะหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขขนาดเล็กหรือเทียบเท่าและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานหรือให้บริการทางการแพทย์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น สอบถามประวัติคนไข้ ตรวจรักษาโรค วินิจฉัย วิเคราะห์ ชันสูตรโรค ควบคุมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ตามหลักวิชา พิจารณาการใช้ยา ให้ยา ผ่าตัดทั่วไป ทำคลอด ฟื้นฟูบำบัดทั้งกายและจิต ออกใบรับรองแพทย์และแนะนำส่งเสริมสุขภาพ และจิตให้ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปมีสุขภาพสมบูรณ์ ปฏิบัติการควบคุมป้องกันโรคการติดต่อและการระบาดของโรค แนะนำและส่งเสริมงานวางแผนครอบครัว ช่วยงานวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุขทั่วไป ให้การศึกษาฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ทางการสาธารสุขและเจ้าหน้าที่อื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน วางแผน และมอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายแพทย์ 4 และได้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ 4 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนายแพทย์ 4 แล้ว จะต้อง
1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และแผนงานของเทศบาล

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง นายแพทย์ 6

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานหรือให้บริการทางการแพทย์ทั่วไปหรือแพทย์เฉพาะทางซึ่งต้องใช้ความชำนาญในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนหรือวิเคราะห์ วิจัย หรือชันสูตรทางการแพทย์ หรือให้การศึกษา ฝึกอบรมหรือนิเทศงานด้านการแพทย์หรือการสาธารณสุขแก่แพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทางการสาธารณสุข หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือบริหารงานในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลขนาดเล็ก หรือศูนย์บริการสาธารณสุขขนาดกลาง หรือบริหารงานต่าง ๆ ดังกล่าวในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง หรือในฐานะหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติการหรือให้บริการทางการแพทย์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ซักประวัติคนไข้ ตรวจรักษาโรค วินิจฉัย วิเคราะห์ ชันสูตรโรค ควบคุมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตามหลักวิชาพิจารณาการใช้ยา ให้ยา ผ่าตัดทั่วไป ทำคลอด ฟื้นฟูบำบัดทั้งกายและจิต ออกใบรับรองแพทย์ แนะนำและส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและจิตให้ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปมีสุขภาพสมบูรณ์ ปฏิบัติการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและการระบาดของโรค แนะนำและส่งเสริมงานวางแผนครอบครัว วิจัยเกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุขทั่วไป วางแผนทางวิชาการสาธารณสุข ให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
ในฐานะหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล ทำหน้าที่ตรวจ แนะนำให้คำปรึกษาทางวิชาการสาธารณสุขที่ไม่ยากนัก เช่น การรักษาพยาบาล การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น แก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสานการปฏิบัติงานทางวิชาการของหน่วยงานสาธารณสุขให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ เสนอแนะข้อควรปรับปรุงและแนวทางแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุข เพื่อประกอบ
การพิจารณากำหนดเป็นนโยบายและแผนงานของเทศบาลและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายแพทย์ 4 และได้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ 5หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายแพทย์ 4 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่านายแพทย์ 4 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนายแพทย์ 5 แล้ว จะต้อง
1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการทำแผ่นตารางทำการ (Spread Sheet)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง นายแพทย์ 7

ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติการหรือให้บริการทางการแพทย์ทั่วไป หรือแพทย์เฉพาะทางในฐานะผู้ชำนาญการพิเศษ หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ชำนาญการพิเศษ ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคหรือวิเคราะห์ วิจัย หรือชันสูตรทางการแพทย์ หรือวางแผนทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือให้การศึกษาและฝึกอบรม หรือนิเทศงานด้านการแพทย์การสาธารณสุขให้แก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ หรือบริหารงานในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลขนาดกลาง หรือศูนย์บริการสาธารณสุขขนาดใหญ่หรือบริหารงานต่าง ๆ ดังกล่าวในฐานะ
หัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติการหรือให้บริการทางการแพทย์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ซักประวัติคนไข้ ตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือเฉพาะทาง ทำคลอด ฟื้นฟูบำบัดทั้งกายและจิต วางแผน การควบคุมป้องกันโรค หรือการส่งเสริมสุขภาพ วิจัยทางการแพทย์และการสาธารณสุข รับผิดชอบในโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาฝึกอบรมเพื่อผลิตเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง หรือผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลของเทศบาล ทำหน้าที่ตรวจแนะนำให้คำปรึกษาทางวิชาการสาธารณสุขที่ยากพอสมควร เช่น การรักษาพยาบาล การป้องกันโรค การสาธารณสุขอนามัยแก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสานงานการปฏิบัติงานทางวิชาการของหน่วยงานสาธารณสุขให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ เสนอแนะข้อควรปรับปรุงแก้ไข และแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขเพื่อประกอบการพิจารณากำหนด
เป็นนโยบายและแผนงานของเทศบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการการแพทย์ (นายแพทย์ 7)
- มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายแพทย์ 4 และ
(1) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นายแพทย์ 7) หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
(2) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าฝ่าย (นายแพทย์ 6) หรือหัวหน้ากอง (นายแพทย์ 6) หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นายแพทย์ 7)
(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายแพทย์ 4 และ
(2) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งนายแพทย์ 6 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนายแพทย์ 6 แล้ว จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง นายแพทย์ 8

ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติการหรือให้บริการทางการแพทย์ทั่วไป หรือแพทย์เฉพาะทางในฐานะผู้อำนวยการพิเศษ หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ชำนาญการพิเศษในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคหรือวิเคราะห์ วิจัย หรือชันสูตรทางการแพทย์ หรือวางแผนทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือให้การศึกษาและฝึกอบรม หรือนิเทศงานด้านการแพทย์ หรือการสาธารณสุข ให้แก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ หรือบริหารงานในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลขนาดกลาง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติการหรือให้บริการทางการแพทย์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ซักประวัติคนไข้ ตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือเฉพาะทาง วินิจฉัย วิเคราะห์ ชันสูตร พิจารณาใช้ยา ให้ยาผ่าตัดทั่วไปหรือเฉพาะทาง ทำคลอด ฟื้นฟูบำบัดทั้งกายและจิต วางแผนการควบคุมป้องกันโรค หรือการส่งเสริมสุขภาพ วิจัยทางการแพทย์และการสาธารณสุข รับผิดชอบในโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาฝึกอบรมเพื่อผลิตเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง หรือผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมารของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลของเทศบาล ทำหน้าที่ตรวจ แนะนำ ให้คำปรึกษาทาง วิชาการสาธารณสุขที่ยากพอสมควร เช่น การรักษาพยาบาล การป้องกันโรค การสาธารณสุขอนามัยแก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสานงานการปฏิบัติงานทางวิชาการของหน่วยงานสาธารณสุขให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ เสนอแนะข้อควรปรับปรุงแก้ไขและ แนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุข เพื่อประกอบการพิจารณากำหนด
เป็นนโยบายและแผนงานของเทศบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการแพทย์ หรือผู้อำนวยการส่วน (นายแพทย์ 8)
- มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายแพทย์ 4 และ
(1) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการแพทย์ (นายแพทย์ 7) หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
(2) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าฝ่าย (นายแพทย์ 7) หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนายแพทย์ 7 และมีความเชี่ยวชาญในหน้าที่

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง นายแพทย์ 9

ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติการหรือให้บริการทางการแพทย์ทั่วไป หรือแพทย์เฉพาะทางในฐานะผู้อำนวยการพิเศษ หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ชำนาญการพิเศษในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคหรือวิเคราะห์ วิจัย หรือชันสูตรทางการแพทย์ หรือวางแผนทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือให้การศึกษาและฝึกอบรม หรือนิเทศงานด้านการแพทย์ หรือการสาธารณสุขให้แก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ หรือบริหารงานในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลขนาดกลาง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติการหรือให้บริการทางการแพทย์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ซักประวัติคนไข้ ตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือเฉพาะทาง วินิจฉัย วิเคราะห์ ชันสูตร พิจารณาใช้ยาให้ยาผ่าตัดทั่วไป หรือเฉพาะทาง ทำคลอด ฟื้นฟูบำบัดทั้งกายและจิต วางแผนการควบคุมป้องกันโรค หรือการส่งเสริมสุขภาพ วิจัยทางการแพทย์และการสาธารณสุข รับผิดชอบในโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาฝึกอบรมเพื่อผลิตเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง หรือผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมารของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลของเทศบาล ทำหน้าที่ตรวจ แนะนำ ให้คำปรึกษาทางวิชาการสาธารณสุขที่ยากพอสมควร เช่น การรักษาพยาบาล การป้องกันโรค การสาธารณสุขอนามัยแก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสานงานการปฏิบัติงานทางวิชาการของหน่วยงานสาธารณสุขให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ เสนอแนะข้อควรปรับปรุงแก้ไขและ แนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุข เพื่อประกอบการพิจารณากำหนด
เป็นนโยบายและแผนงานของเทศบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (นายแพทย์ 9)
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายแพทย์ 4 และ
2. ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการแพทย์ (นายแพทย์ 8) หรือผู้อำนวยการส่วน (นายแพทย์ 8) ในสำนักการแพทย์ หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนายแพทย์ 8 และมีความเชี่ยวชาญในหน้าที่

1 ความคิดเห็น:

  1. สายงานวิศวกร สถาปนิก หรือ นิติกร หรือสายวิชาชีพเฉพาะ ระดับ 7 ขึ้นไปของสายงานข้างต้น มีคุณสมบัติเป็นนักบริหารงานได้ ต่างกับสายงานทางช่างหรือกฏหมาย ทั้งทีมีใบประกอบวิชาชีพ จากวิศวกร6ว กำลังทำผลงานขึ้นเป็น 7 วช เพราะสอบสามัญวิศวกรได้แล้ว

    ตอบลบ