ผลการค้นหา

วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2553

วิศวกรโยธา

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

สายงาน วิศวกรรมโยธา

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมโยธาซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมโยธา การค้นคว้า การวิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ หาข้อมูลและสถิติต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานวิศวกรรมโยธา การวางโครงการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมโยธา การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานในสาขาวิศวกรรมโยธาและปฏิบัติ เกี่ยวกับการวางแผนและวางโครงการผังเมือง วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า ออกแบบแปลนแผนผัง ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการวางโครงการ จัดทำและดำเนินการผังเมือง ซึ่งงานดังกล่าวข้างต้นนี้ต้องมีลักษณะขนาด หรืออยู่ในประเภทตามที่กำหนดไว้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตำแหน่งต่าง ๆ เหล่านี้มีลักษณะจำเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความชำนาญในวิชาการวิศวกรรมโยธา หรือผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา

ชื่อและระดับของตำแหน่ง
ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ
วิศวกรโยธา 3 ระดับ 3 ตำแหน่งประเภททั่วไป
วิศวกรโยธา 4 ระดับ 4 ตำแหน่งประเภททั่วไป
วิศวกรโยธา 5 ระดับ 5 ตำแหน่งประเภททั่วไป
วิศวกรโยธา 6 ระดับ 6 ตำแหน่งประเภททั่วไป
วิศวกรโยธา 7 ระดับ 7 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
วิศวกรโยธา 8 ระดับ 8 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
วิศวกรโยธา 9 ระดับ 9 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง วิศวกรโยธา 3

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและผังเมือง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ช่วยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณ พิจารณาการตรวจสอบ ค้นคว้า ทดสอบ วิเคราะห์และวิจัย วางโครงการก่อสร้าง ให้คำปรึกษาแนะนำในงานวิศวกรรมโยธา เช่น อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม ถนน สะพาน ท่าเทียบเรือ อู่เรือหรือคานเรือ กำแพงคันดิน โครงสร้างสำหรับรองรับถังน้ำ ถังน้ำมัน ถังเก็บของไหล อุโมงค์สาธารณะและสำรวจออกแบบ วิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรมโยธาและที่เกี่ยวกับการผังเมืองเพื่อวางโครงการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบคมนาคมและการขนส่ง ประเภททางหลวงเทศบาล สนามบิน ทางวิ่ง สระว่ายน้ำสาธารณะ งานผลิตน้ำประปา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ( ก.ว. )

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ในวิชาการวิศวกรรมโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยกฎหมายเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง วิศวกรโยธา 4

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาและที่เกี่ยวกับการผังเมืองที่ค่อนข้างยากมาก ซึ่งต้องใช้ความรู้ความชำนาญค่อนข้างสูงมาก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาที่ค่อนข้างยากมาก ซึ่งต้องใช้ความรู้ความชำนาญค่อนข้างสูงมาก โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การออกแบบและคำนวณ พิจารณาการตรวจสอบ ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์และวิจัย วางโครงการก่อสร้างและ ให้คำปรึกษาแนะนำในงานวิศวกรรมโยธา เช่น อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม ถนน สะพาน ท่าเทียบเรือ อู่เรือหรือคานเรือ กำแพงคันดิน โครงสร้างสำหรับรองรับถังน้ำ ถังน้ำมัน ถังเก็บของไหล อุโมงค์สาธารณะและสำรวจออกแบบ วิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรมโยธาและที่เกี่ยวกับการผังเมืองเพื่อวางโครงการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบคมนาคมและการขนส่ง ประเภททางหลวงเทศบาล สนามบิน ทางวิ่ง สระว่ายน้ำสาธารณะ งานผลิตน้ำประปา เป็นต้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งวิศวกรโยธา 3 และได้ดำรงตำแหน่งระดับ 3 หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กำหนด 2 ปี ให้ลดเป็น 1 ปี สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามข้อ 2
2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ หรือทางอื่น ที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ( ก.ว. )

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับวิศวกรโยธา 3 แล้ว จะต้อง
1. มีความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนงานที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง วิศวกรโยธา 5

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานวิศวกรรมโยธาและการผังเมือง โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาจำนวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาที่ยากมาก ซึ่งต้องใช้ความรู้ความชำนาญงานสูงมาก และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาและการผังเมืองที่ยากมาก ซึ่งต้องใช้ความรู้ความชำนาญงานสูงมาก โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การออกแบบและคำนวณ พิจารณาการตรวจสอบ ค้นคว้า ทดสอบ วิเคราะห์และวิจัย วางโครงการก่อสร้าง ให้คำปรึกษาแนะนำในงานวิศวกรรมโยธา เช่น อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม ถนน สะพาน ท่าเทียบเรือ อู่เรือหรือคานเรือ กำแพงคันดิน โครงสร้างสำหรับรองรับถังน้ำ ถังน้ำมัน ถังเก็บของไหล อุโมงค์สาธารณะและสำรวจออกแบบ วิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรมโยธาและที่เกี่ยวกับการผังเมืองเพื่อวางโครงการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบคมนาคมและการขนส่ง ประเภททางหลวงเทศบาล สนามบิน ทางวิ่ง สระว่ายน้ำสาธารณะ งานผลิตน้ำประปา เป็นต้น ฝึกอบรมและ ให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่งระดับ 4 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 3 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กำหนด 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งวิศวกรโยธา 4 ข้อ 2

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับวิศวกรโยธา 4 แล้ว จะต้อง
1. มีความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและแผนงานของเทศบาล

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง วิศวกรโยธา 6

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานวิศวกรรมโยธาและการผังเมือง โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยและปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาในลักษณะผู้ชำนาญการหรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานเทียบได้ระดับเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธาและการผังเมืองในลักษณะผู้ชำนาญการ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การออกแบบและคำนวณ พิจารณาการตรวจสอบ ค้นคว้า ทดสอบ วิเคราะห์และวิจัย วางโครงการก่อสร้าง และให้คำปรึกษาแนะนำในงานวิศวกรรมโยธา เช่น อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม ถนน สะพาน ท่าเทียบเรือ อู่เรือหรือคานเรือ กำแพงคันดิน โครงสร้างสำหรับรองรับถังน้ำ ถังน้ำมัน อุโมงค์สาธารณะและตรวจโครงการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบคมนาคม การขนส่ง เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนงานที่สังกัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่งระดับ 5 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับวิศวกรโยธา 5 แล้ว จะต้อง
1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2. มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการทำแผ่นตารางทำการ (Speadsheet)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง วิศวกรโยธา 7

ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานวิศวกรรมโยธาและการผังเมือง โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยและปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาจำนวนมาก หรือปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาในลักษณะผู้ชำนาญการพิเศษหรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานเทียบได้ระดับเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาและการผังเมืองในลักษณะผู้ชำนาญการพิเศษ โดยปฏิบัติหน้าที่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การออกแบบและคำนวณ พิจารณาตรวจสอบ ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์และวิจัย วางโครงการก่อสร้าง ให้คำปรึกษาแนะนำในงานวิศวกรรมโยธา เช่น อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม ถนน สะพาน ท่าเทียบเรือ อู่เรือหรือคานเรือ กำแพงคันดิน โครงสร้างสำหรับรองรับถังน้ำ ถังน้ำมัน อุโมงค์สาธารณะและตรวจโครงการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบคมนาคม การขนส่ง เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนงานที่สังกัด และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่งระดับ 6 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 5 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับวิศวกรโยธา 6 แล้ว จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาลและปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศและมีความเชี่ยวชาญงานในหน้าที่

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง วิศวกรโยธา 8

ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ รับผิดชอบงานวิศวกรรมโยธา โดยควบคุมหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากเป็นพิเศษ หรือปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา ในลักษณะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานเทียบได้ระดับเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น การออกแบบและคำนวณ พิจารณาตรวจสอบ ค้นคว้า ทดสอบ วิเคราะห์และวิจัย วางโครงการก่อสร้าง และให้คำปรึกษาแนะนำในงานวิศวกรรมโยธา เช่น อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม สะพานท่าเทียบเรือ อู่เรือหรือคานเรือ เขื่อนกั้นน้ำ กำแพงดิน โครงสร้างสำหรับรองรับถังน้ำ ถังน้ำมัน หรือสำหรับใช้ในการรับส่งวิทยุ โทรทัศน์ หรือใช้ในการอื่น ปล่องไฟหรือเสาถึงเก็บของไหล ทางรถไฟหรือรถรางทางประเภททางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด ทางหลวงเทศบาล และทางหลวงสัมปทาน สนามบิน ทางวิ่ง หรือลานจอดเครื่องบิน อุโมงค์สาธารณะ สระว่ายน้ำสาธารณะ งานผลิตน้ำประปาเป็นต้น ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 7 หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 6 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
มีความรู้ความสามารถเข่นเดียวกับวิศวกรโยธา 7 และมีความเชี่ยวชาญงานในหน้าที่

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง วิศวกรโยธา 9

ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ รับผิดชอบงานวิศวกรรมโยธา โดยควบคุมหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากเป็นพิเศษ หรือปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา ในลักษณะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานเทียบได้ระดับเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การออกแบบและคำนวณ พิจารณาตรวจสอบ ค้นคว้า ทดสอบ วิเคราะห์และวิจัย วางโครงการก่อสร้าง และให้คำปรึกษาแนะนำในงานวิศวกรรมโยธา เช่น อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม สะพานท่าเทียบเรือ อู่เรือหรือคานเรือ เขื่อนกั้นน้ำ กำแพงดิน โครงสร้างสำหรับ รองรับถังน้ำ ถังน้ำมัน หรือสำหรับใช้ในการรับส่งวิทยุ โทรทัศน์ หรือใช้ในการอื่น ปล่องไฟหรือเสาถึงเก็บของไหล ทางรถไฟหรือรถรางทางประเภททางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด ทางหลวงเทศบาล และทางหลวงสัมปทาน สนามบิน ทางวิ่ง หรือลานจอดเครื่องบิน อุโมงค์สาธารณะ สระว่ายน้ำสาธารณะ งานผลิตน้ำประปาเป็นต้น ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติงานโดยผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญประสบการณ์สูง และมีความเชี่ยวชาญ และผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการวิศวกรรมโยธา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8 หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งวิศวกรโยธา 3 หรือวิศวกรโยธา 4 ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 7 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
มีความรู้ความสามารถเข่นเดียวกับวิศวกรโยธา 8 และมีความเชี่ยวชาญงานในหน้าที่

5 ความคิดเห็น:

 1. แปิดโอกาศให้สายงานนี้เปลี่ยนสายงานไปเป็นนักบริหารได้บ้างตั้งแต่ระดับ7 8 9โดยสอบคัดเลือก ที่สำคัญไม่ควรดองซี เพราะสายนี้ต้องมีค่าตำแหน่งเมื่อมาเปลี่ยนงานเงินตำแหน่งก็ไม่ได้ แต่มาเสียเวลาในการเปลี่ยนงาน แต่กลับมาเป้นลุกน้องนักบริหารระดับหกเป้นต้น ไม่เป้นธรรม

  ตอบลบ
 2. a2555s2012 ได้ฝากความคิดเห็นไว้ที่บทความของคุณ "วิศวกรโยธา":

  วิศวกรโยธา 7 ว กับ 7 วช ไม่ควรจะเทียบกันผลงานได้ มันต่างกันที่ระดับชั้นความสามารถของวิศว ซึ่งอาจจะมีเงินค่าตำแหน่งก็ไม่เกี่ยว ซึ่งระดับชั้นวิศวจะมีระดับ ภาคี(ภย.) สามัญ(สย.) และวุฒิ (วย.) ในแต่ละชั้นต้องไปสอบกับสภาวิศวกรที่ควบคุมซึ่งไม่ง่ายเลย และผลงานวิชาชีพก็ต่างกัน ส่วนระบบราชการควรพิจารณากฎหมายที่ควบคุมวิศวกรด้วย บ่อยครั้งที่นักบริหารงานช่างที่มิได้จบทางด้านนี้จะไม่เข้าใจและสั่งงานผิดๆ และอาจมีปัญหาขัดแย้ง โต้แย้ง ซึ่งอาจทำให้ดูว่าวิศวไม่มีความสามารถในมุมมองของผู้บริหาร(นายก) เพราะวิศวกรไม่สามารถทำงานเกินขอบเขตวิชาชีพได้และต้องรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว ควรน่าจะคิดว่าสายงานนี้ไม่ต่างกับตำแหน่งนายแพทย์ 7 8 9 ขึ้นไปจะมีคุณสมบัติขึ้นเป็น หัวหน้า หรือ ผู้อำนวยการกองได้ ซึ่งแพทย์จะไม่แบ่งชั้นใบประกอบวิชาชีพ นอกจากเฉพาะทาง แต่วิศวกรมีการแบ่งชั้นความสามารถควรพิจารณาให้ความเป็นธรรมกับตำแหน่งนี้ และไม่เห็นด้วยที่ให้นักบริหารงานที่ระดับชั้นวิศวต่ำกว่าหรือไม่มีคุณวุฒิมาสั่งการ บัญชาการ พิจารณา ประเมิน หรือผู้ที่อยู่ในสายงานเดียวที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งมีความสำคัญเพราะมีกฎหมายวิชาชีพเป็นผู้กำหนดจรรยาบรรณ รวมทั้งในระเบียบราชการยังเอามาพิจารณาลงโทษทางวินัยอีกด้วย ขอให้ผู้เกี่ยวข้องทบทวน สายงานนี้ด้วย ปัจจุบันนี้มีน้อยมากเทศบาลหนึ่งจะมีเพียงคนเดียว และต้องมาแบกงานให้เป็นผู้ปฏิบัติอีกซึ่งไม่มีลูกน้องที่แท้จริง เพราะโครงสร้างเทศบาลหรือ อบต.ไม่ได้ปรับขึ้นเป็น หน.งาน หรือ หน.ฝ่าย เมื่อคุณสมบัตินักบริหารงานช่างมันกว้างเกิน ส่วนสายงานสถาปนิก นักผังเมือง ก็ทำนองเดียวกับวิศวกร ที่จบป.ตรีมาจากระดับสาม เช่นกันเป็นสายงานเฉพาะ ควรได้รับความเป็นธรรมเหมือนกัน ส่วนผู้ที่อยู่ในสายงานระดับต่ำกว่าสายนี้ระดับสอง ไปเรียนอัพเกรด คุณวุฒิมาเทียบวิชาชีพเฉพาะ(ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ)กับมีโอกาศขึ้นเป็นหัวหน้า หรือ ผู้อำนวยการกองได้ง่ายกว่า ไม่ค่อยจะเป็นธรรมกับสายวิชาเฉพาะ เพราะสูงสุดของสายงานบัญชาการคือ ผอ.หนึ่งเดียว ควรทบทวนให้สอดคล้องและเป็นธรรมด้วย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เห็นด้วยค่ะ สถาปนิก 7วช

   ลบ
  2. ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ
   หน้าที่และความรับผิดชอบ
   บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ รับผิดชอบงานวิศวกรรมโยธา โดยควบคุมหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากเป็นพิเศษ หรือปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา ในลักษณะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานเทียบได้ระดับเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
   ดูแล้วว่าจะยาก ในสายงานนี้ เพราะให้ความสำคัญแต่ระดับหัวหน้าฝ่าย เพราะไม่ต้องทำผลงานแต่ใช้วิสัยทัศน์ในการเจราจาสร้างภาพแต่ก็ทำไม่ได้ตามที่ตอบข้อสอบที่ไม่มีคำตอบ สายงานวิศวกรนี้ทำได้แต่เพียงว่า ค่าของคนอยู่ที่ผลงาน ทำดีเอาไว้เถอะสร้างผลงานที่มาจากมันสมองของท่านที่มีคุณค่า

   ลบ
 3. jirat s ได้ฝากความคิดเห็นไว้ที่บทความของคุณ "วิศวกรโยธา":

  เห็นด้วยค่ะ สายงานนี้กับสายงานสถาปนิก นักผังเมือง หรือสายงานอื่น ที่เป็นวิชาชีพเฉพาะจะหาผู้มาประเมินยากมากมีน้อย แต่ดูเหมือนไร้ค่า ในสายงานนี้จะมีน้อยส่วนใหญ่จะเปลี่ยนสายงานกันหมดไปเป็นนักบริหารงานช่างทิ้งงานวิชาชีพไปหมด และถูกมองว่าเป็นสายปฏิบัติไปซะฉิบค่ะ ดิฉันพึ่งเจอมากะตัวสายงายนายช่างที่ไปเรียนเพิ่มวุฒิป.ตรีสายวิชาเทียบ เช่นจำพวกการจัดการก่อสร้างอะไรเนี่ยไม่มีใบประกอบวิชาชีพด้วย มาสั่งการมาสอบเป็นหัวหน้าฝ่าย ผอ.กองได้ ไม่เป็นธรรมที่สายนายช่างข้ามสายงานได้ ควรต้องผ่านงาน มีประสบการณ์ก่อน เพราะในสายงานเดิมของเขาไม่ได้ใช้วุฒิป.ตรีมาทำงาน ผิดจากสายพวกเรา ที่ต้องมีทั้งผลงาน ประสบการณ์ รู้ทั้งระเบียบ วิธีการทำงานมาก่อนมากมาย กับถูกกีดกั้นในเรื่องระยะเวลาสอบเปลี่ยนสายงาน กรณีบางคนได้เป็นถึงสามัญ หรือวุฒิ ควรจะให้สายนี้มีคุณสมบัติเป้นหัวหน้าหรือ ผอ.กองได้เลย เหมือนกับสายนายแพทย์ ที่มีคุณสมบัติเป็น ผอ.ได้ เห็นแล้วไม่ยุติธรรมเลยนะค่ะกับวิชาชีพเฉพาะ มันคงเฉพาะจริงๆค่ะ จากสถาปนิก 7 วช

  ตอบลบ