ผลการค้นหา

วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2553

พยาบาลวิชาชีพ

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

สายงาน การพยาบาลวิชาชีพ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาวิชาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาบริการการพยาบาล และปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษาภายใต้การควบคุมของแพทย์ โดยทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผลและบันทึกผลการให้การพยาบาล ศึกษา วิเคราะห์ คิดค้น พัฒนาการพยาบาลและควบคุมการพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและอยู่ในมาตรฐาน ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางการพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานพยาบาล จัดสถานที่และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ช่วยแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษา จัดเตรียมและส่งเครื่องมือในการผ่าตัด ช่วยแพทย์ในการใช้ยาระงับความรู้สึก หรือใช้เครื่องมือพิเศษบางประเภท เพื่อการวินิจฉัยและบำบัดรักษาโรค ตลอดจนปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัว และการผดุงครรภ์ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกและเชิงรับ การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อและระดับของตำแหน่ง
ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ
พยาบาลวิชาชีพ 3 ระดับ 3 ประเภทตำแหน่ง ทั่วไป
พยาบาลวิชาชีพ 4 ระดับ 4 ประเภทตำแหน่ง ทั่วไป
พยาบาลวิชาชีพ 5 ระดับ 5 ประเภทตำแหน่ง ทั่วไป
พยาบาลวิชาชีพ 6 ระดับ 6 ประเภทตำแหน่ง ทั่วไป
พยาบาลวิชาชีพ 7 ระดับ 7 ประเภทตำแหน่ง วิชาชีพเฉพาะ
พยาบาลวิชาชีพ 8 ระดับ 8 ประเภทตำแหน่ง วิชาชีพเฉพาะ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 3

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการพยาบาลวิชาชีพภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น ทำหน้าที่ให้การพยาบาลวิชาชีพ เช่น ให้การพยาบาลดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เพื่ออำนวยความปลอดภัยและความสุขสบายแก่ผู้ป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ป้องกันความพิการ ให้การฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วย ส่งเสริมให้กำลังใจผู้ป่วย ประเมินสภาพและเฝ้าระวังผู้ป่วย บันทึกรายงานอาการและความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ตัดสินใจให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินรีบด่วน ให้ยาและสารน้ำแก่ผู้ป่วยตามแผนการรักษาของแพทย์ ทดสอบการแพ้ยาบางชนิด เฝ้าระวังอาการแทรกซ้อนอันเนื่องจากฤทธิ์ข้างเคียงของยา จัดทำรายงานการให้การพยาบาล ช่วยแพทย์ในการให้การบำบัดรักษา ในการให้ยาระงับความรู้สึกและในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษบางประเภทเพื่อการวินิจฉัยและบำบัดรักษา ควบคุมดูแลจัดสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วยให้เหมาะสมสะอาดถูกสุขลักษณะ หรือปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เช่น สอนแนะนำผู้ป่วย ญาติ ประชาชนถึงวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรค การให้ภูมิคุ้มกันโรค ให้บริการและร่วมในการวางแผนบริการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารก และการวางแผนครอบครัว ให้บริการผดุงครรภ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งหรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ความสามารถในวิชาการพยาบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 4

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานการพยาบาลวิชาชีพที่ค่อนข้างยากมาก โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้กำกับตรวจสอบหรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง หรือปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนกซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานการพยาบาลวิชาชีพโดยควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนหนึ่งและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ค้อนข้างยากมากเกี่ยวกับงานการพยาบาลวิชาชีพ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น วางแผนและให้การพยาบาลเพื่ออำนวยความปลอดภัยและความสุขสบายแก่ผู้ป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ให้การฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วย ป้องกันความพิการส่งเสริมให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยเฝ้าระวังผู้ป่วยประเมินสภาพและบันทึกรายงานอาการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ตัดสินใจให้การพยาบาลผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินและรีบด่วน ให้การพยาบาลผู้ป่วยในภาวะวิกฤต หรือผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนหรือมีอาการหนัก ให้ยาและสารน้ำแก่ผู้ป่วยตามแผนการรักษาของแพทย์ ทดสอบการแพ้ยาและสารบางชนิด เฝ้าระวังอาการแทรกซ้อนเนื่องจากฤทธิ์ข้างเคียงของยา จัดทำรายงานการให้การพยาบาล ให้การบำบัดรักษาตามระบบภายใต้ความควบคุมของแพทย์ ช่วยแพทย์ในการบำบัดรักษา ในการใช้เครื่องมือพิเศษบางประเภท เพื่อการวินิจฉัยและบำบัดรักษา ใช้ยาระงับความรู้สึกจัดเตรียมและส่งเครื่องมือในการผ่าตัด จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์การรักษาพยาบาลให้พร้อมที่จะใช้ได้ทันที ควบคุมดูแลจัดสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วยให้เหมาะสมสะอาดถูกสุขลักษณะ ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเช่น วางแผน การสอน สอน และควบคุมการสอนแนะนำให้ผู้ป่วยที่มีอยู่ระหว่างการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ปฏิบัติงานการผดุงครรภ์ ให้การช่วยเหลือการคลอดผิดปกติ ฉุกเฉิน ตามระบบ ส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารก ให้บริการวางแผนครอบครัว ร่วมทำการศึกษาวิจัย ค้นคว้าเพื่อปรับปรุงและกำหนดมาตรฐานการพยาบาลช่วยในการฝึกอบรมฟื้นฟูวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล ให้คำปรึกษาแนะนำและร่วมควบคุมการฝึกปฏิบัติงานของนักเรียนและนักศึกษาพยาบาล ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข่างต้นบ้างแล้ว ยังมีหน้าที่ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 3 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาลวิชาชีพหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กำหนด 2 ปี ให้ลดเป็น 1 ปี สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้อ 2
2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับพยาบาลวิชาชีพ 3 แล้ว จะต้อง
1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ
3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 5

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานการพยาบาลวิชาชีพ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหอผู้ป่วย หรือปฏิบัติงานการพยาบาลวิชาชีพที่ยากมาก โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้กำกับตรวจสอบและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานเกี่ยวกับการพยาบาลวิชาชีพ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น งานพยาบาลที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญงานสูงมากในการพยาบาลผู้ป่วยในระยะวิกฤตหรือที่มีอาการหนักและผู้ป่วยมีปัญหาซับซ้อน การปฐมพยาบาล ผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุอาการสาหัส การพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะโรคบางประเภท การวางแผนงานพยาบาลและควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและการส่งเสริมกิจการพยาบาล โดยเป็นผู้ควบคุมประสานงานระหว่างแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับงานการพยาบาล การศึกษาวิเคราะห์ ปรับปรุงมาตรฐานบริการการพยาบาล ใช้เครื่องมือพิเศษช่วยผู้ป่วยในกรณีมีอุบัติเหตุขัดข้องในระบบหายใจ ให้ยาระงับความรู้สึก และควบคุมอาการผู้ป่วยระหว่างให้ยา การควบคุมดูแลอาการและให้การพยาบาลดังกล่าว จัดเตรียมผู้ป่วยและส่งเครื่องมือในการผ่าตัด ปฏิบัติการผดุงครรภ์และให้การช่วยเหลือการผิดปกติตามระบบ ช่วยแพทย์ในการบำบัดรักษา ช่วยแพทย์ในการใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อการตรวจวินิจฉัยและการบำบัดรักษาปฏิบัติ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เช่น การวางแผน นิเทศการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแก่ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ร่วมในการสอนและควบคุมการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล ร่วมทำการศึกษาวิจัย ค้นคว้า เพื่อปรับปรุงบริการและกำหนดมาตรฐานการพยาบาลฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหอผู้ป่วย หรือผู้ตรวจการในเวรบ่ายหรือดึก ซึ่งเป็นงานบริการพยาบาลในโรงพยาบาล ทำหน้าที่วางแผนให้การพยาบาลผู้ป่วย สั่งการมอบหมายงานและตรวจสอบกิจการพยาบาลที่มอบหมายให้ปฏิบัติต่อผู้ป่วย ตรวจสอบการดำเนินงานของพยาบาลเวรบ่ายหรือจัดให้มีผู้รับผิดชอบผู้ป่วยเวรบ่ายหรือดึกโดยสม่ำเสมอ ควบคุม บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในหอผู้ป่วย หรือที่ได้รับมอบหมาย จัดหาเครื่องใช้ในการรักษาพยาบาลและอื่น ๆ ที่จำเป็นให้มีไว้ในหอผู้ป่วยโดยครบถ้วน ควบคุมการรักษาและควบคุมให้มีการใช้อย่างประหยัด พิจารณาแก้ไขปัญหาที่ได้รับรายงานจากพยาบาลผู้รับผิดชอบเวรต่าง ๆ ให้ความร่วมมือตามแผนการรักษาของแพทย์ เตรียมผู้ป่วยเพื่อการตรวจสอบและบำบัดรักษา ควบคุมดูแลและสั่งการเรื่องความสะอาดภายในและบริเวณรอบหอผู้ป่วยให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อความสะอาดและความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย ญาติและผู้ปฏิบัติงานวางแผนการฟื้นฟู หรือเพิ่มเติม
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหอผู้ป่วยทุกระดับ ให้การปฐมนิเทศผู้เข้าปฏิบัติงานใหม่ ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 หรือพยาบาลวิชาชีพ 4 ข้อ 2และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 4 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาลวิชาชีพหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 3 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาลวิชาชีพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กำหนด 4 ปี ให้ลดเป็น 3 ปี สำหรับผู้มีคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 4 ข้อ 2

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับพยาบาลวิชาชีพ 4 แล้ว จะต้อง
1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 6

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานการพยาบาลวิชาชีพโดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานการพยาบาลวิชาชีพในลักษณะผู้ชำนาญการ หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานเทียบได้ระดับเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญเกี่ยวกับงานการพยาบาลวิชาชีพ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะโรคบางประเภท การพยาบาลผู้ป่วยในระยะวิกฤติหรือมีอาการหนัก หรือผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุอาการสาหัส การใช้เครื่องมือพิเศษช่วยผู้ป่วยในกรณีมีอุบัติเหตุ ขัดข้องในระบบหายใจ การวางแผนบริการพยาบาล และการพยาบาล โดยเป็นผู้ควบคุมประสานงานระหว่างแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับงานการพยาบาล การศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงมาตรฐานบริการการพยาบาล การช่วยแพทย์ในการบำบัดรักษา และการใช้เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษบางประเภท เพื่อการตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษา การให้ยาระงับความรู้สึกและควบคุมอาการผู้ป่วยระหว่างให้ยา การควบคุมดูแลและให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยดังกล่าวในฐานะพยาบาลผู้ชำนาญการทางวิสัญญี จัดเตรียมผู้ป่วย เตรียมและส่งเครื่องมือในการผ่าตัดในฐานะพยาบาลผู้ชำนาญการทางห้องผ่าตัด ควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมในหอผู้ป่วยหรือหน่วยงานการพยาบาลให้เหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เช่น วางแผนงานและควบคุมการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ใต้บังคับบัญชาในการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคแก่ผู้ป่วยที่อยู่ในระหว่างการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลและบริการวางแผนครอบครัวทำการศึกษาวิจัย ค้นคว้าเพื่อการปรับปรุงบริการร่วมมือประสานงานด้านการเรียน การสอนของนักเรียนและนักศึกษาพยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เข้า รับการอบรมทางการพยาบาลในหน่วยงาน ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 หรือพยาบาลวิชาชีพ 4 ข้อ 2และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 5 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพบาบาลวิชาชีพหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 หรือพยาบาลวิชาชีพ 4 ข้อ 2และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 4 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาลวิชาชีพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับพยาบาลวิชาชีพ 5 แล้ว จะต้อง
1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2. มีความสามารถในกากรริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการทำแผ่นตารางทำการ (Spread Sheet)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 7

ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพอยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมาก หรือปฏิบัติงานการพยาบาลวิชาชีพในลักษณะผู้ชำนาญการพิเศษ หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานเทียบได้ระดับเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษเกี่ยวกับงานการพยาบาลวิชาชีพ เช่น การตัดสินใจให้การช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินรีบด่วน การพยาบาลผู้ป่วยในภาวะวิกฤตหรือมีอาการหนัก หรือผู้ป่วยเฉพาะโรคบางประเภทที่มีปัญหาซับซ้อน วางแผนให้บริการการพยาบาลและควบคุมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานการพยาบาลให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง การศึกษาวิจัย คิดค้น วางแผน และดำเนินการพัฒนาส่งเสริมบริการพยาบาล ปรับปรุงมาตรฐานการพยาบาลควบคุมดูแลการจัดสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยให้เหมาะสมถูกสุขลักษณะ ควบคุมและพัฒนาการจัดทำรายงานการให้บริการการพยาบาล ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเกี่ยวกับการวางแผนควบคุม กำกับ ประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแก่ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ร่วมมือในการวางแผนการศึกษาและการสอนนักศึกษาในหลักสูตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 หรือพยาบาลวิชาชีพ 4 ข้อ 2และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 6 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาลวิชาชีพหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 หรือพยาบาลวิชาชีพ 4 ข้อ 2และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 5 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาลวิชาชีพหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับพยาบาลวิชาชีพ 6 แล้ว จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 8

ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก รับผิดชอบงานการพยาบาลวิชาชีพ โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมาก หรือปฏิบัติงานการพยาบาลวิชาชีพในลักษณะผู้ชำนาญการพิเศษ หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานเทียบได้ระดับเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษเกี่ยวกับงานการพยาบาลวิชาชีพ เช่น การตัดสินใจให้การช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินรีบด่วน การพยาบาลผู้ป่วยในภาวะวิกฤตหรือมีอาการหนัก หรือผู้ป่วยเฉพาะโรคบางประเภทที่มีปัญหาซับซ้อน วางแผนให้บริการการพยาบาลและควบคุมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานการพยาบาลให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง การศึกษาวิจัย คิดค้น วางแผน และดำเนินการพัฒนาส่งเสริมบริการพยาบาล ปรับปรุงมาตรฐานการพยาบาลควบคุมดูแลการจัดสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยให้เหมาะสมถูกสุขลักษณะ ควบคุมและพัฒนาการจัดทำรายงานการให้บริการการพยาบาล ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเกี่ยวกับการวางแผนควบคุม กำกับ ประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแก่ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ร่วมมือในการวางแผนการศึกษาและการสอนนักศึกษาในหลักสูตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัดและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทำหน้าที่กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 หรือพยาบาลวิชาชีพ 4 ข้อ 2และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 7 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาลวิชาชีพหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 หรือพยาบาลวิชาชีพ 4 ข้อ 2และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 6 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการพยาบาลวิชาชีพหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับพยาบาลวิชาชีพ 7 และมีความเชี่ยวชาญในหน้าที่

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น